יבוד לע םילוענ
21.3.2002 ,"ץוביקה" ,ינומרע הרוא
"ץוביקה" תכרעמל ל"אוד
"תונותיע" רודמל
יפותישה-םרזה ."גוויסה" תדעווב רבחכ ןמלה יבוד לש (ותליספ) ויונימ ביבס הרעסה תכשמנ
אובי ךשמה .עיגרהל התבטיל סט ליגרב ירבגו עירתמו ןימזמ

ץוביקה גוויסל הדעווב יפותישה-םרזה גיצנש ,תיצוביקה העונתה תצעומ תטלחה תובקעב
(15.3) רבעש עובשה ףוסב חלשנ ,ש"רזה םע תוצעייתה ךות ,העונתה יריכזמ ידי-לע עבקיי
,םכל רוכזכ ..." :ןור ירמא ,ש"רזה זכרמ ידי-לע םיריכזמה ינשל (תרוכזתו) הנמזה בתכמ
ינשל ףסונב ,ישילשה העונתה גיצנ יכ ,איה הצעומב םג התוא ונאטיבש ,יפותישה םרזה תדמע
,ףלחתהל ותונוכנ עיבהש ,ןילדי ןורהא עודמ גשומ ונל ןיא .ןמלה יבוד היהי - םיריכזמה
אשונה יכ ,םיענכושמ ונחנא .הדעווה רבחכ ףתתשהל ותונוכנ עיבהש ,יבוד ידי-לע ףלחוי אל

- תישיא הליספ לכו תיצוביקה העונתה ירבח דצמ הלועפ ףותיש בייחמ הדעווה וב תקסועש ,בושחה
תועצה וא םירחא םיקומינ עומשל םג םינוכנ היהנ לבא ,תפתושמה השיגפב םכתא ענכשל הסננ .תרתוימ
"...תורחא

?"תורחא תועצה וא םיקומינ עומשל םינכומ" םתאש וא םינפב ןמלה יבוד ,ירמא
ףסונכ ףרטצי יבודש ,ןילדי לש העצה לשמל הנשי .ןויד ןיא זא יכ ,שארמ לוענל הצור אל ינא" :ןור
שיו .הדעווה תא חפנמ הזו םיקינצוביק אל םיינש דוע ףיסוהל ךירצ זאו רתלא ןתנוי םג ףרטצי ולומו
תאזו ,תיצוביקה העונתה םעטמו ומעטמ גיצנ ןמלה יבודב האור יפותישה-םרזה ,הרקמ לכב .תועצה דוע
הליספמ ענמיהל תיצוביקה העונתה יריכזמל ארוקו ,שידג בקעילו תועונתה יריכזמ תשולשל ףסונב
."ןקתל ךירצ הזה תוועמה תאו יחכונה ריכזמה תועדמ תונוש ויתועדש ,אוה יבוד לש 'ועשפ' לכ .תישיא

?הנמזהה לע וביגה םיריכזמה
םוכיס הז .םיריכזמה ינש םע קר :יתרמא .ךכל יתמכסה אל ינא .דבל אובי ירבגש ,ורמאו ורשקתה .ןכ"
ןמזוה אל םעפ ףאש ןעטשכ ,הצעומה תמב לעמ השעש יפכ ,ןמזוה אלש תונעט ויהי אל ןתנלש .הצעומה
."ש"רזה תובישיל

תפסונ תוצעייתה םייקנ ,לבא" .הצעומה תטלחה ינפל םג התייה ש"רזה םע תוצעייתה ,ליגרב ירבג ירבדל
."םרזה םע ילש הלועפה ףותיש לע ךמוס ינא .הנבהל עיגנ ,רבד לש ופוסבו

וגיצנ אוה יבודש שקעתהל ןווכתמ םרזה
השענ ינאו ןתנ .ישיאה אשונל רורגל רשפא יא יתוא .תונבה וילע ויהיש ,רבד לכל ןכומ ינא" :ליגרב
."האלמ הנבהו תוצעייתה ךותמ היהי םוכיסהש ,ץמאמ לכ

םדא לש תישיא הליספ ,ילנוסרפ ןיינע ןאכ שיש השגרה הרצונ
םע םש שגפא .התבטיל ימצע תא יתנמזה ,תרושקת רסוחו הער הריווא הרצונש יתשגרהשכ ,הצעומה ירחא"
."ןתוא תוקנל לכונ ,תובוט אל תוישיא תושוחת ורצונ םא .םייניע עבראב ןמלה יבוד םע םגו תוריכזמה

?השרפב ץוביקה ביגמ ךיא ,התבטי תריכזמ ,במוד לעי
קבאנ התבטי ריכזמ .הדעווב תויהל ךירצ יבודש ,הטילחהו אשונב ןויד המייק התבטי תוריכזמ" :במוד
."הזב לפטמ ,םיריכזמל ובתכממ הניבמ ינאש יפכ ,ןור ירמאו העונתה תודסומב ךכ לע

?הדעוול יבוד תליספמ האצותכ םיסמ םולשת תקספה לע התבטי תוריכזמב רבוד םאה
םולשתל העונתה תיינפ תובקעב ,הנורחאל ונלחתה הדעוול יבוד לש הריחב יא וא הריחבל רשק ילב"
ומצע ןימזה ליגרב ירבג .תיצוביקה העונתה םע ונלש םיסחיהו םירשקה תכרעמ לע םינוידב ,םיסמ
."םירבדה םיחתפתמ ןאל הארנו השיגפל

ילאוטקא םורופ - תובוגת
[עדימה לכ] [םימושייה לכ] [תוקלחמה לכ] רתאה תפמ לא
ה ס פ ד ה ל