the far west pioneers!
הוספת תגובה לדף  לזייף חופש - ברור שקיבוצים וחברים זכאים לשנות ולהפריט את אורחות חייהם כשזה רצון הרוב. אבל לקשור זאת ל"חופש" זה לשאת את שם החופש לשווא
שם הכותב:  זוהר
נושא / כותרת  the far west pioneers!
תוכן ההודעה:  אשר ירדו מה מיין-פלאואר, ובנו את ביתם, ופשטו מערבה לבניית נחלתם. יפה.
מה הקשר בינם 'המתחדש' = zero
רק מה? גנבת את השם... כמו מניפולציות מילוליות נוספות לשכנוע עצמי. גם זה מנגנון פסיכולוגי ידוע.
אני לא חלוץ, ולא מתיימר, רק מה? חבריקו. אני חי, בונה, עובד בקהילה שיתופים המההווה את הצ'ופצ'יק של החלוציות בחברה האנושית. וכמו המצאות אחרות, גם של ליאונרדו, גליליאו ואחרים וטובים, יתכן שהקיבוץ הקדים את זמנו (למרות הכרחיותו לבניית הארץ ומשימותיה).
'מתחדש', 'חלוץ', 'שינוי אורחות חיים', ושאר מושגים הבאים להלבין את המושג הפשוט והידועה של הפרטה, הפרטת נכסים, הפרטת העבודה, ה-פ-ר-ט-ה פשוט הפרטה, לא חלוציות, לא התחדשות ולא נעליים, פשוט ה-פ-ר-ט-ה. קרא שוב את מאמרו של דלומי במניפוצליה המילולית. תבקש מעמירם כהן הסבר ל'הארץ', לסבר פלוצקר ב'ידיעות' ואחרים.
תביא מהם מאמר שיסביר לנו את החלוציות שלכם, כולם אומרים (כי יודעים) שזו הפרטה פשוטה, במונחים כלכליים וסוציולוגיים. נקודה.
לא רוצה לשבור לך את הפנטזיה שלך. אבל, מה לעשות, זו המציאות. ה-פ-ר-ט-ה.
העתקת קישור