תקנת השיוך:אם תושבים בעלי-זכויותבקיבוץ רבים מחבריו
הוספת תגובה לדף  תנועת העדר - בעוד התנועה האנושית הכללית מתפתחת לכל הכיוונים בו זמנית, מתאפיינת בריבוי פנים וגוונים, משתנה המבנה הפנימי של הקיבוצים רק בכיוון
שם הכותב:  שומר חוק
נושא / כותרת  תקנת השיוך:אם תושבים בעלי-זכויותבקיבוץ רבים מחבריו
תוכן ההודעה:  10. שלילת הסיווג 'קיבוץ מתחדש' כתוצאה משינוי בשיעורי בעלי הזכויות במגורים שבתחומו: "קיבוץ שבעלי זכויות החכירה [כלומר: תושבים בעלי זכויות במגוריהם. ש.ח.] בלמעלה ממחצית הדירות שבו, למעט בדירות שבהרחבה הקהילתית, אינם חברי הקיבוץ, לא יוכל להיות מסווג כקיבוץ מתחדש."
להזכירנו: רק קיבוץ שה'רשם' אישר את 'סווגו' כ'קיבוץ מתחדש', רשאי לשייך את הדירות שבבעלותו, על הקרקע שחכר ממינהל מקרקעי-ישראל. גם זאת - רק לחברי-הקיבוץ או למי שהוא חבר ב'אגודה שיתופית להתיישבות' אם הוקמה כזאת על-ידו ! העברת זכויות במגורים ה'משוייכים' (קרי: מכירתם) מוגבלת לקיבוץ עצמו, או לחבר בקיבוץ, או לחבר ב'אגודה שיתופית להתיישבות' אם יש כזאת ! ש.ח.
העתקת קישור