ממש לא תמים - הבהרה
הוספת תגובה לדף  "עול" מרופד היטב - ולוולה, שהגדיר את מנהלי הקהילה כ"שליחים שנטלו על עצמם עול", שכח, כנראה, שמדובר בעול המרופד בהרבה כסף
שם הכותב:  זמי בן-חורין
מקום מגורים:  געש
נושא / כותרת  ממש לא תמים - הבהרה
תוכן ההודעה:  תראו,
אם הקיבוץ הנו קיבוץ משתנה בכלל אין בעיה כי "תקנות הסיווג" עומדות מעל תקנות הקיבוץ, כמו גם תקנות האגודות השיתופיות.
החוק גובר במקרים אלו.
אז אל תתנו לאף אחד לבלבל אתכם, תבקשו הליך בוררות, אם לא תענו, תלכו לעורך דין.
אגב, את התביעה אתם יכולים להגיש לבד, תמלאו טפסים, תכתבו את הטענות.
שוב, מדובר במקרים שאתם צודקים, שהחוק והתקנות בבירור לצידכם, לא במקרי שוליים ששם נחוץ הוקוס פוקוס ותעלולים של עורכי הדין.
אני בטוח, שרוב עורכי הדין של הקיבוצים, לא ילכו למהלך של בתי משפט אם אתם צודקים בבירור, יתכן גם שהשופט ישלח אתכם לגישור / בוררות מיוזמתו לפני שבכלל יתנו לכם להציג את הטענה.
לכן, להערכתי, רוב המקרים יסגרו מחוץ לבתי המשפט (וכך עדיף) ובמקרים בודדים תדרשו להמשיך בהליך משפטי.
רצ"ב מאמר בנושא:
+++++++++++++++++++++++++
מימון הייצוג המשפטי בסכסוכים בין חבר הקיבוץ לבין מוסדות הקיבוץ
מאת: עו"ד אלון ספושניק


בשנים האחרונות אנו עדים לזרם הולך ומתגבר של תביעות המוגשות על ידי חברי הקיבוץ כנגד הקיבוץ, בעניינים הנוגעים לפגיעה לכאורה בזכויות המוקנות לחבר כלפי הקיבוץ מכוחן של הוראות תקנון הקיבוץ, שכידוע, מהווה חוזה בין החבר לבין הקיבוץ. הפרתן של הוראות התקנון, פותח פתח לבירור הסכסוך של החבר מול הקיבוץ בדרך של הגשת תביעה כנגד הקיבוץ בבית המשפט או במסגרת הליך בוררות.

לרוב, בסכסוכי חבר קיבוץ - קיבוץ, חבר הקיבוץ מצוי במעמד נחות מול הקיבוץ, אשר מקורו בין היתר, בהעדר יכולת כלכלית לייצוג משפטי הולם של חבר הקיבוץ, וזאת כאשר הקיבוץ עצמו מממן מכספי כלל החברים עורכי דין נגד תביעות חברי קיבוץ. השאלה אם כן, היא על מי מוטל הנטל לממן לחבר הקיבוץ את הייצוג המשפטי בסכסוך מול הקיבוץ, אם בכלל - על הקיבוץ או שמא על החבר לממן עלויות אלו מכיסו הפרטי?

לשאלה זו ניתנה תשובה במסגרת ועדה ציבורית לעניין הקיבוצים בראשות פרופ' אלעזר בן רפאל, שהוקמה ב-19.5.2002 ואשר דנה בנושאים שונים הנוגעים לתהליכי השינוי המתבצעים בשנים האחרונות בקיבוצים, אשר קובעים דפוסים כגון חלוקת שכר דיפרנציאלי וחלוקת נכסים, אשר מטבעם הינם קרקע פוריה במיוחד להגברת מוקדי חיכוכים בין החבר לקיבוץ (להלן – "הועדה הציבורית לעניין הקיבוצים" או "הועדה").

המלצות הועדה לעניין הקיבוצים, אומצו בהחלטת ממשלה מס' 1736 מיום 28.3.2004. בסעיף 9(4) להמלצות הוועדה, המליצה הועדה לחייב את הקיבוץ לשאת במימון שכר טרחתו של חבר התובע את הקיבוץ, וכלשון דו"ח הועדה:

"אם החבר סבור כי הקיבוץ פועל בניגוד להוראות התקנון – עליו לפנות לרשם האגודות השיתופיות. הוועדה ממליצה כי בירור והכרעה בסוגיה האמורה, יתבצע על ידי רשם האגודות השיתופיות או מי מטעמו בצירוף שני נציגי ציבור שמונו על ידי רשם האגודות השיתופיות. נקבע כי הקיבוץ אכן פועל בניגוד להוראות התקנון ואינו ממלא אחר הוראותיו, רשאי החבר לקבל מהקיבוץ מימון מתאים, כאמור לעיל, לפנייה לערכאות שיפוטיות לשם אכיפת הוראות התקנון והוראות רשם האגודות השיתופיות."

בעקבות המלצות הועדה ולצורך הוצאתם מן הכוח אל הפועל של המלצות אלה, הותקנו תקנות אגודות השיתופיות (יישוב סכסוכים בקיבוץ) התשס"ו- 2005 (להלן – "התקנות"). בתקנות הללו נקבע כדלקמן:

"סכסוך" - סכסוך בין חבר לקיבוץ, בדבר יישום החלטת האסיפה הכללית לגביו ובכלל זה באחד מאלה:

1.חלוקת תקציבי צריכה שונים לחברי הקיבוץ;
2.ערבות הדדית בקיבוץ;
3.שיוך דירות בקיבוץ;
4.שיוך אמצעי ייצור בקיבוץ.
"תקנון" - תקנות הקיבוץ.

2. יישוב סכסוך בקיבוץ ימוצה תחילה, בכפוף לכל דין ולהוראות התקנון, במוסדות הקיבוץ המוסמכים לכך, בהליך ראוי והוגן.

3. נתגלע סכסוך בין חבר לבין הקיבוץ, והקיבוץ בחר להיות מיוצג בהליך הבוררות על ידי עורך דין או שסרב לקיים בוררות הקבועה בתקנונו, ישתתף הקיבוץ בהוצאות הייצוג המשפטי של החבר בבוררות או בבית המשפט, בשיעור הוצאות דומה להוצאות הקיבוץ ובשים לב למקורות הכספיים של החבר.


4. אין בהוראות תקנות אלה כדי למנוע מהבורר או מבית המשפט לחייב צד כלשהו בהוצאות ההליך.


5.נקבע בהליך ליישוב סכסוכים כי הקיבוץ הפר את תקנונו, והקיבוץ לא תיקן את ההפרה, יהיה הקיבוץ חייב לשאת בהוצאות הייצוג המשפטי של החבר, המבקש לאכוף את הוראות התקנון בעניינו, בסכום סביר, בהתאם לנסיבות.


הנה כי כן, התקנות מדברות בעד עצמן, ומחייבות את הקיבוץ לשאת בהוצאות משפטיות של חבר, שעה שנתגלע סכסוך בין החבר לקיבוץ, והקיבוץ מיוצג על ידי עורך דין.

תשומת לב לכך, כי התקנות מגדירות "סכסוך" בצורה רחבה, ובגדרו נכנסים מגוון נושאים הנוגעים להליכי השינוי בקיבוצים, כגון: יישום החלטות אסיפת הקיבוץ בדבר שיוך דירות בקיבוץ; שיוך אמצעי ייצור בקיבוץ; ערבות הדדית בקיבוץ; וחלוקת תקציבי צריכה שונים לחברי הקיבוץ. כמו כן, כדאי לשים לב, כי התקנות אינן קובעות מה הם התעריפים להשתתפות הקיבוץ בהוצאות המשפטיות של החבר דבר שככל הנראה מצריך את החבר המבקש לממש את הזכאות למימון הייצוג המשפטי להציג לקיבוץ אסמכתאות להוצאות המשפטיות שהיו לחבר במסגרת ההליכים שניהל מול הקיבוץ.

בתי המשפט טרם קבעו מדיניות ברורה בדבר תחולת התקנות על סכסוכים בין החבר לבין הקיבוץ, באיזה עניינים ובאלו נסיבות יחויב הקיבוץ לשאת במלוא ההוצאות המשפטיות של החבר ומה הם השיקולים שיש לתת עליהם את הדעת כשעולה דרישה לשפות את החבר בגין הוצאות אלו. יחד עם זאת, ניתן למצוא מקרים בהם בתי המשפט חייבו את הקיבוץ לשאת בהוצאות המשפטיות של חבר שנאלץ להגיש תביעה כנגד קיבוץ בו נתקבלה החלטה שלא על פי התקנון.

לסיכום: על חבר קיבוץ הסבור כי הקיבוץ פועל בניגוד להוראות התקנון ומיישם את החלטותיו באופן הפוגע בזכויותיו כחבר, זכאי לקבל מהקיבוץ את ההוצאות המשפטיות בהם נאלץ לשאת במסגרת ההליך לשם אכיפת הוראות התקנון על הקיבוץ.הערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
לנושא הבוררות:
++++++++++++++++++++++++
. מינוי בורר ע"י בית המשפט

(א) נתגלע סכסוך בעניין שהוסכם למסרו לבוררות ולא נתמנה בורר לפי ההסכם, רשאי בית המשפט, על פי בקשת בעל-דין, למנות את הבורר; בית המשפט רשאי לעשות כן בין שהבורר צריך היה להתמנות על ידי בעלי הדין או אחד מהם, ובין שצריך היה להתמנות על ידי הבוררים שנתמנו או ע"י צד שלישי.
(ב) לא ימנה בית המשפט בורר כאמור בסעיף קטן (א), אלא לאחר שהמבקש נתן לבעל-דינו הודעה בכתב כאמור להלן ולא נענה תוך שבעה ימים מהיום שנמסרה ההודעה
(1) נקבע בהסכם הבוררות שכל צד ימנה בורר, ינקוב המבקש בהודעה את שם הבורר שמינה וידרוש מבעל-הדין למנות בורר מצידו;
(2) בכל מקרה אחר יציע המבקש בהודעה בורר וידרוש מבעל-הדין להסכים למינויו.
(ג) נקבע בהסכם-הבוררות שכל צד ימנה בורר, רשאי בית-המשפט, על פי בקשת הצד שמינה בורר, למנות אותו בורר, או אדם אחר, כבורר יחיד.
9. מינוי בורר יחיד על ידי בית המשפט

נתמנה בורר נוסף או בורר מכריע, בין על פי הסכם-הבוררות ובין על ידי בית-המשפט, רשאי בית-המשפט, על פי בקשת בעל-דין ועל אף האמור בהסכם-הבוררות, למנות אותו בורר כבורר יחיד, אם ראה טעם מיוחד לכך למען קיום הבוררות או סיומה.
10. מעמד בורר שנתמנה על ידי בית המשפט

בורר או בורר יחיד שנתמנה על ידי בית-המשפט, דינו כדין בורר שנתמנה על ידי צדדים להסכם-בוררות.
++++++++++++++++++++++++
אם אין בתקנון חובת בוררות, לדעתי ניתן לפנות לבית המשפט ולבקש שהשופט ימנה בורר. אני מניח שהבקשה תיענה בחיוב.
++++++++++++++++++++++++
הערה: איני עורך דין, וכל האמור לא מתיימר להיות יעוץ משפטי. אני מציע שתקראו היטב את התקנון, תקנות הסיווג ופקודת האגודות השיתופיות, ותתיעצו עם עורך דין.
בהצלחה.

העתקת קישור