לא עניין למשטרה אבל יש דרכים טובות יותר
הוספת תגובה לדף  "עול" מרופד היטב - ולוולה, שהגדיר את מנהלי הקהילה כ"שליחים שנטלו על עצמם עול", שכח, כנראה, שמדובר בעול המרופד בהרבה כסף
שם הכותב:  זמי בן-חורין
מקום מגורים:  געש
נושא / כותרת  לא עניין למשטרה אבל יש דרכים טובות יותר
תוכן ההודעה:  השיטה הכי טובה שאני מכיר היא על מחלוקות שהחבר באמת צודק בהם (ולא סתם לניגוח או להצקה) והנהלת הקיבוץ פועלת שלא על פי החוק והניסיונות להביא לפתרון במסגרות הקיבוציות לא לצחו (לא התייחסו אליכם, לא ענו לכם, התעלמו ממכם וכ"ו) יש לדרוש הליכה לבוררות, הליך שמתאפשר בתקנות הקיבוץ.
אם הקיבוץ לא מוכן ללכת לבוררות, ניתן לפנות לאפיק המשפטי ואז הקיבוץ יחוייב בהוצאות עורך הדין של החבר. זה הליך פשוט, מהיר יחסית ואני מאמין שברגע שהמזכיר ו/או מנהל הקהילה יבינו כי אתם רציניים, תקבלו טיפול מהיר.
הערה: בנושאים קריטיים יש לשקול הליכה לגישור בשלב ראשון ורק אח"כ לבוררות, אם כי הליך גישור אינו מופיע בתקנות.
להלן התקנה - הדפס ושמור
++++++++++++++++++++++++
תקנות האגודות השיתופיות (יישוב סכסוכים בקיבוץ), התשס"ו-2005


בתוקף סמכותי לפי סעיף 65 לפקודת האגודות השיתופיות (להלן - הפקודה), אני מתקין תקנות אלה:


בתקנות אלה - 1. הגדרות

לרבות הליך ליישוב סכסוך בפני הרשם בהתאם לסעיף 52 לפקודה; "בוררות" -

סכסוך בין חבר לקיבוץ, בדבר יישום החלטת האסיפה הכללית לגביו ובכלל זה באחד מאלה: "סכסוך" -


חלוקת תקציבי צריכה שונים לחברי הקיבוץ; (1)

ערבות הדדית בקיבוץ; (2)

שיוך דירות בקיבוץ; (3)

שיוך אמצעי ייצור בקיבוץ. (4)

תקנות הקיבוץ. "תקנון" -

יישוב סכסוך בקיבוץ ימוצה תחילה, בכפוף לכל דין ולהוראות התקנון, במוסדות הקיבוץ המוסמכים לכך, בהליך ראוי והוגן. 2. מיצוי הסכסוך במוסדות הקיבוץ

נתגלע סכסוך בין חבר לבין הקיבוץ, והקיבוץ בחר להיות מיוצג בהליך הבוררות על ידי עורך דין או שסרב לקיים בוררות הקבועה בתקנונו, ישתתף הקיבוץ בהוצאות הייצוג המשפטי של החבר בבוררות או בבית המשפט, בשיעור הוצאות דומה להוצאות הקיבוץ ובשים לב למקורות הכספיים של החבר. 3. השתתפות הקיבוץ במימון ייצוג

אין בהוראות תקנות אלה כדי למנוע מהבורר או מבית המשפט לחייב צד כלשהו בהוצאות ההליך. 4. שמירת סמכויות

נקבע בהליך ליישוב סכסוכים כי הקיבוץ הפר את תקנונו, והקיבוץ לא תיקן את ההפרה, יהיה הקיבוץ חייב לשאת בהוצאות הייצוג המשפטי של החבר, המבקש לאכוף את הוראות התקנון בעניינו, בסכום סביר, בהתאם לנסיבות.
5. השתתפות הקיבוץ במימון ייצוג בהליכים לאכיפת התקנוןתחילתן של תקנות אלה שלושים ימים מיום פרסומן. 6. תחילה
________ התשס"ו אהוד אולמרט
(__________ 2005)
(חמ 3-3564) שר התעשיה, המסחר והתעסוקה

העתקת קישור