עדכונים מהמטה השיתופי לחץ כאן!

תקנון עובדי חוץ

ט. ועדת עובדי חוץ

1. תקנון עובדי חוץ

מעודכן ל - 1/1/2008

1.     כללי

מטרת תקנון זה הינה להסדיר להבהיר ולהדגיש את מכלול הנושאים הקשורים בעבודת חוץ.

2.     הגדרות:

א. חבר קיבוץ: חבר, חברה, מועמד או מועמדת.

ב. עובד חוץ: חבר קיבוץ העובד או מועסק מחוץ לקיבוץ ומקבל תמורה או שכר מגורם אחר שאינו הקיבוץ

ג. תמורה: כל סכום המתקבל כשכר רווח הכנסה קצבה טובת הנאה או זכות המגיעים לעובד במישרין או בעקיפין בגין או עקב עבודתו – בין שניתנו בכסף או בשווה כסף לעובד עצמו או לאחר לטובתו. שכר, הבראה, בונוס, פרמיה, הפרשות סוציאליות, קרנות פנסיה, ביטוח מנהלים, קרן השתלמות, החזר הוצאות, מענקים, תמריצים וכל גמול אחר

ד. תחולת התקנון: כל עובדי החוץ.


3.     מבנה ארגוני:

א. כל עובדי החוץ יאוגדו במסגרת ענף שיקרא "ענף עובדי חוץ"

ב. לענף יהיה מרכז ענף והנהלת ענף שתקרא "צוות עבודת חוץ" – צע"ח.

ג. הצוות יכלול:

·        מרכז/ת ענף

·        מנהל/ת הנה"ח

·        רשמ/ת

·        מנהל/ת משאבי אנוש

·        תמחירנ/ית

·       גזבר/ית

ד.  כפיפות: הענף הינו חלק מיחידת משאבי אנוש של קיבוץ יוטבתה. רכז/ת הענף יהיה כפוף למרכז המשק


4.     תפקידי רכז ענף:

א.       קשר עם יחידת משאבי אנוש בקיבוץ יוטבתה.

ב.      הנחיית המועמד לעבודת חוץ לגבי מו"מ עם המעסיק הפוטנציאלי בנושאי שכר, זכויות עובד ותנאי עבודה. במקרים מסוימים ניהול המו"מ על ידי רכז הענף או מי מטעמו ביחד עם המועמד או במקומו.

ג.       יצירת תכנית עידוד לעובד חוץ.

ד.       אישור חוזה העבודה ולפי הצורך הבאתו לדיון בצע"ח, לפני החתימה ע"י הצדדים. החבר לא יחתום על החוזה ללא אישור מרכז הענף ואישור צע"ח.

ה.      מעקב אחרי ביצוע החוזה.

ו.        זימון וריכוז ישיבות "צוות עובדי חוץ".

ז.        קשר עם המומחים ויועצים בנושאי יחסי עבודה וחוקי עבודה.


5.     תפקידי רשם ע"ח:

א. קבלת תלושי המשכורת ומסמכים אחרים מדי חדש בחדשו.

ב. הקלדה שוטפת של תלושי השכר.

ג. בדיקת והתאמת הנתונים המוקלדים מידי חודש.

ד. דיווח לרכז עובדי חוץ על חריגות.

6.     היציאה לעבודת חוץ:

א. היציאה לעבודת חוץ תהיה בתיאום עם יחידת משאבי אנוש.

ב. לאחר סיום המו"מ – אישור סופי של היציאה על ידי מנהלת משאבי אנוש ורכז עבודת חוץ.

ג. חתימה על חוזה העבודה ע"י הצדדים לחוזה.  הקיבוץ הינו צד לחוזה.

ד. יציאת חבר לעבודת חוץ מותנה בחתימה על הסכם המצורף כנספח א' לתקנון זה.


7. חובות עובד החוץ:

א. עובד חוץ ידאג להביא ולמסור למרכז הענף את חוזה העבודה החתום ו/או כל מסמך אחר הדן בתנאי עבודתו מיד לאחר החתימה. "מסמכים אחרים" יכללו הסכמים קיבוציים החלים על מקום העבודה, כולל הרחבות של הסכמים קיבוציים שהוחלו על מקומות העבודה. כל מקרה של שינוי בתנאי העבודה (גמול שכר, שעות עבודה, תנאים סוציאליים, קרנות פנסיה, קרן השתלמות, רכב, נסיעות, וכו') לאחר התחלת העבודה, עקב תיקון הסכם קיבוצי ידווח באופן מיידי לרכז עבודת חוץ ויימסרו המסמכים המתאימים.

ב. תלושי המשכורת וכל מסמך אחר בקשר לתמורה לעובד החוץ, יועברו לרשם  מיד עם קבלתם.

ג. התמורה או כל חלק ממנה שלא יועברו לרשות הקיבוץ ייחשבו כחוב לקיבוץ וניתן יהיה לקזז חוב זה מתקציב החבר ו/או מדמי העזיבה באופן חד צדדי וללא הודעה מוקדמת לעובד החוץ.

ד. תביעה משפטית של החבר כנגד המעביד או מקום העבודה תעשה בשיתוף פעולה מלא עם הקיבוץ ובמקרה הצורך בהנחיית וליווי עובד החוץ ע"י המזכירות המשפטית. עובד חוץ יגיש וינהל תביעה משפטית אם יידרש לעשות זאת ע"י הקיבוץ באמצעות הגוף המוסמך בקיבוץ.


8. אש"ל ודמי נסיעה:

א. במקרים בהם המעביד אינו מחזיר הוצאות העובד והוצאות אלה אושרו על ידי רכז עובדי חוץ, או במקרים בהם ההחזר נעשה ישירות דרך המשכורת ומופיע בתלוש השכר, בקשת ההחזר תעשה ע"י העובד בטופס "החזר הוצאות" ויוחזר ישירות לתקציב החבר.

ב. במקרים בהם ההחזרים נעשים על ידי המעביד בתמורה להגשת קבלות, לא תהיה מעורבות הקיבוץ. לרכז עובדי החוץ הזכות לדרוש פירוט ההחזרים.


9.רכב לצרכי עבודה:

א. עובד חוץ שיקבל רכב ממקום העבודה, ירשום את נסיעותיו הפרטיות ויחוייב בגין נסיעות אלו כמקובל ביוטבתה, אלא אם הנסיעות הפרטיות מדווחות ישירות לקיבוץ ע"י מקום העבודה.

ב. עובד חוץ שלא יקבל רכב ממקום עבודתו יבקש רכב מהקיבוץ.


10. סיום עבודת חוץ:

א. סיום עבודת חוץ יהיה ביזמת החבר או לפי דרישת יחידת משאבי אנוש. החבר יודיע לרכז עובדי החוץ וליחידת משאבי אנוש ככל המוקדם על רצונו להפסיק את עבודתו.

 

 

 

 

 הרשמה לניוזלטר שלנו