עדכונים מהמטה השיתופי לחץ כאן!

פנסיה בראש / נייר עמדה

פנסיה בראש / נייר עמדה

מאת צוות פנסיה בראש, 1/8/2011

 

קיום הערבות ההדדית והבטחת פנסיה הוגנת לחברי הקיבוצים, הם מחויבות מוסרית ותנועתית ואבן יסוד להיותנו חברה סולידארית

 

1.      התנועה הקיבוצית רואה בהסדרת פנסיה הוגנת לחבריה מטרה ראשונה במעלה ומשימה מרכזית בשנת העבודה תשע"א/תשע"ב.

 

2.      הפעולה בתחום הפנסיה תתבצע במקביל בשני רבדים:

‏א.     פעולות לשיפור נוסחת חישוב "פנסיית המינימום הבסיס" ("פנסיית המינימום").

‏ב.     הגדרת "פנסיה הוגנת".

‏ג.      הערה: תשלומי הפנסיה באים מעבר לתשלומי קצבת הזקנה של ביטוח לאומי.

 

3.      השיפורים בנוסחת בחישוב "פנסיית המינימום הבסיס":

‏א.     העלאת שיעור הפנסיה מ-35% מן השכר הממוצע במשק ל-40% מהשכר הממוצע במשק.

‏ב.     תוספת של 25% לפנסיונר יחיד שאינו זכאי לקצבת לפנסיית שאירים (לא כולל קצבת שאירים של המל"ל (המוסד לביטוח לאומי).

‏ג.      קביעת הכנסה פנסיונית פנויה שאינה נופלת פחותה מ-80% מפנסיית המינימום הבסיס (לא כולל קצבת שאירים).

 

4.      התנועה הקיבוצית פונה לכל הקיבוצים לפעול להסדרת קצבה פנסיונית הוגנת לחבריהם לפי הכללים המנחים הבאים:

‏א.     קצבת "הפנסיה ההוגנת" תהיה בשיעור של 75% מהשכר החציוני של כל חברי הקיבוץ, העובדים בגיל העבודה, המחושב עפ"י השכר הקובע המבוטח לפנסיה.

‏ב.     נתוני השכר החציוני יאושרו על ידי רו"ח של הקיבוץ ויעודכנו אחת לשנה.

‏ג.      הפער שבין קצבת "הפנסיה ההוגנת", שמעל לפנסיית המינימום ובין "פנסיית הבסיס", יכול שתהיה שיהיה תלוית וותק של חבר הקיבוץ, ויחולו עליה עליו גם הכללים החלים לגבי באשר לרשת הביטחון החלים על חבר בגיל העבודה, לרבות הכללים החלים על הכנסתו של חבר הקיבוץ.

‏ד.      לצורך הבטחת תשלומי הפנסיה על הקיבוץ חייב להפריש ממקורותיו, בעדיפות ראשונה, לפנסיה. בקיבוצים בהם טרם בוצע שיוך נכסים, יופנו פירות הנכסים ותמורת הנכסים במקרה של מימוש, יופנו בעדיפות ראשונה לפנסיה (בראש וראשונה לתשלום הקצבאות השוטפות ולאחר מכן לכיסוי הגרעון האקטוארי).

‏ה.     במקרה בו יימנע הקיבוץ מלפעול כנדרש לשם יישום כללי "הפנסיה ההוגנת" או אם יטען שאין ביכולתו לשלם את הפנסיה ההוגנת, יובא הנושא לבירור במוסד תנועתי עליו יוסכם, או לבוררות זבל"א אם הקיבוץ והחברים הנוגעים בדבר יבחרו בהסכמה ללכת בדרך זו. לחילופין: תופעל בוררות חובה על בסיס זבל"א. כתב הבוררות נסמך על נוסחת הפנסיה ההוגנת מבוססת החציון.

‏ו.        התנועה הקיבוצית קוראת לקיבוצים לפעול להסדרת פנסיה לחבריהם בהתאם לכללים המנחים אלה.

 

5.      המועצה מטילה על מזכירות התנועה לפעול מול הקיבוצים ומול הרשויות הרלבאנטיות לשם יישום האמור בהחלטה זו. דיווח על הנעשה יימסר למזכירות ולמועצה אשר ישקלו על פי הצורך פעולות נוספות.

 

הערות:

א.ההצעה במקורה נכתבה במשותף ובמוסכם עם נציגי צוות הפנסיה התנועתי שאחר כך נסוג מהסכמתו למסמך זה.

ב.עד שתתוקן התקנה ע"י רשם האגודות יפעל כל קיבוץ לרשום החלטות אלה בתקנון קיבוצו

ג.נושאים הקשורים לפרישה מוקדמת של נשים וגברים וחן בעיות של סיעוד ידונו בהמשך ויתווספו לתקנון זה.

 

נכתב בתאריך
1/8/2011הרשמה לניוזלטר שלנו