עדכונים מהמטה השיתופי לחץ כאן!

סיכום ישיבת מזכירות מ-24.10.07

סיכום ישיבת מזכירות מ-24.10.07

28.10.07

 

 

 

 

השתתפו: אלדד, דגי, יאיר, אלי, עירית, דדה, מיכל ס., אורי, אביבה, מריו, אמרי, עופר שיין (מעג' הקבוצות), אלישע.

נעדרו: דובי, ניצן, יניב.

 

א. אישור פרוטוקול הישיבה הקודמת.

הפרוטוקול אושר.

 

      ב. חילופי חברים

עופר שיין (גרעין תבור בירושלים) מחליף את אלית חביב כנציג מעגל הקבוצות השיתופיות במזכירות.

 

ג. קידום החינוך ברוח שיתופית

הכוונה לשלב את דורון נדיב ממשמר העמק בעבודת המטה, במסגרת של יום בשבוע, לקידום החינוך הרעיוני בגילאי הנעורים בקיבוצים. הוצג נייר עבודה ראשוני שהוכן בשיתוף עם דורון (מצורף לישיבה). בדיון הועלה החשש שאנחנו הולכים ויוצרים תנועה בתוך תנועה. ייתכן שפעילותנו תיצור אנטגוניזם בקרב חלק מהקיבוצים, בעיקר הדיפרנציאליים.

כנגד, נאמר שכניסתו של דורון לעבודה אינה בהתנגשות עם מח' החינוך של התנועה, שאינה פועלת בתחום החינוך הרעיוני. הוצע שבשלב הראשון של הפעילות יוכן מיפוי כל מערכות החינוך הרעיוני בקיבוצים, ולאחר מכן תגובש תכנית העבודה.

סוכם:

1.      מאשרים את כניסתו של דורון לעבודה בתחום החינוך הרעיוני.

2.      כאשר תגובש תכנית העבודה, היא תובא לדיון במזכירות.

3.      בהמשך נשקול שוב את היקף הפעילות בתחום זה.

 

      ד. שיכון

אמרי ואלישע דיווחו על דיוני צוות השיכון המשותף (בתנועה) ועל ההצעה שהתגבשה יחד עם אנשי משרד השיכון, שעיקריה:

1.      השוואת תנאי הזכאות והמשכנתאות עם המקובל לכלל הציבור בכל אזור ואזור.

2.       תהיה הבחנה בין קיבוצים המשייכים דירות לקיבוצים שאינם משייכים דירות.

3.      בקיבוצי השיוך החבר עומד בעצמו מול כל הגורמים, והמימון ניתן ישירות לחבר. 

4.      בקיבוצים שאינם משייכים דירות (כולל אלה שיעשו שיוך פנימי) הקיבוץ יקבל את המימון וייתן בטחונות כנגד המימון.

5.      יבוטל מנגנון "מאזן הזכאויות לקיבוץ". חבר שיעזוב את הקיבוץ יקבל פיצוי מהקיבוץ, כנגד הזכאות שנשארה בקיבוץ.

 

אנחנו חלקנו על סעיף 5, וביקשנו לשמר את מאזן הזכאויות לקיבוץ.

אנשי משרד השיכון רואים את ההצעה כמכלול אחד והם לא היו מוכנים בשלב זה לחזור למנגנון מאזן הזכאויות. הם אינם שוללים אפשרות שנחזור לדיון זה בהמשך.

נכון לעכשיו עדיין לא התקבלה הסכמה רשמית של מינהל מקרקעי ישראל להסדר, והצעה עדיין לא נידונה באוצר. בינתיים נשארו בתוקף נוהלי הזכאות הישנים.

 

סוכם:

1.      נמשיך לעקוב אחר התקדמות המו"מ.

2.      במידת הצורך נקיים דיון במטה על ההסדר שגובש.

3.      בשלב זה נעודד קיבוצים לממש את הזכאויות במנגנון הקיים, תוך היעזרות בערבות קמ"ע.

 

ה. בקשת קבוצת חברים משובל

מריו ואלישע דיווחו על המהלכים שנעשו מאז הדיון הקודם במזכירות, על "הקצר התקשורתי" עם מזכירות שובל ועל המשך הקשר עם החברים משובל.

תגובת מזכיר שובל, על סיכום הדיון (הקודם) במזכירות המטה, היתה מתלהמת ומנותקת מתוכן וסגנון הדיון שהתקיים במזכירות, ומהסיכום שהתפרסם בעקבותיו.

 

לאחר חילוף דברים סוכם:

1.      המטה השיתופי משתתף בדיונים בקיבוצים בגלוי ובתיאום מלא עם מוסדות הקיבוצים.

2.      המטה ימשיך להיענות לפניות של חברים ו/או קבוצות של חברים שיבקשו להיפגש עם פעילי המטה ו/או מוסדות המטה, כדי לדון בנושאים המעסיקים אותם.

3.      המזכירות חוזרת ופונה לצוות "החריגים" של התנועה, לקבוע את עמדתו לגבי פניית קבוצת החברים משובל, כדי שהקיבוץ ישתתף במימון ההוצאות המשפטיות שלהם.

 

 4. על פניו נראה למזכירות שפנייתה של קבוצת החברים להשתתפות הקיבוץ בהוצאותיה

      מוצדקת.

5. למטה השיתופי אין מקורות למימון מאבקים משפטיים בקיבוצים, גם במקרים בהם

    נחשוב שהם מוצדקים. כמו כן אין תפקידו של המטה השיתופי לשחרר את הקיבוצים 

    ממחוייבותם כלפי חבריהם, גם כאשר קיימת מחלוקת קשה בקיבוץ.

 

ה.  תוכנית העבודה והצעת התקציב ל-2008

מריו הציג את עיקרי תכנית העבודה ואת המשמעויות התקציביות הנובעות ממנה. התכנית והתקציב הועברו לחברי המזכירות ומצורפים בזה. התכנית מושתתת על המטרות והיעדים שהוגדרו בשנה שעברה, ויש בה מספר הרחבות, שהעיקריות בהן:

1.      פעילות מול הדור הצעיר בקיבוצים.

2.      פעילות לחיזוק החינוך ברוח שיתופית.

3.      תמיכה בקידום מו"פ קיבוצי במסגרת "מעוף לקיבוץ".

4.      המשך והרחבת המהלכים מול החברה הישראלית.

5.      קידום הקואופרציה בקיבוצים ובישראל.

לביצוע התכנית מוצע תקציב של 1200 אש"ח (בשנה שעברה 1165 אש"ח).

 

מקורות התקציב יהיו:

202 אש"ח ממקורות חיצוניים.

851 אש"ח מתקציב התק"צ.

213 אש"ח מתקציב הקבה"ד.

סה"כ 1266 אש"ח. 

 

אמרי: יש לשמור על נפח הפעילות והתמיכות לגורמים חיצוניים שעובדים בשיתוף פעולה איתנו.

בנוסף מציע לאמץ את קורס הדירקטורים (עירית ושרה) המהווה מעין המשך לקורס המזכירים-מנהלים. חשוב שגם בקורס הדירקטורים יועברו מסרים ערכיים ברוח שיתופית.

אלדד: מבקש שבהמשך יוכנו תוכנית עבודה ותקציב יותר מפורטים.

 

סוכם:

1.      טיוטת התוכנית והתקציב שהוגשו מאושרים לביצוע.

2.      בהמשך יוכנו תכנית ותקציב מפורטים שיוגשו למזכירות.

3.      נדון עם שרה ועירית על קורס הדירקטורים.

 

                                                                                      רשם: אלישע  שפירא  


נכתב בתאריך
28/10/2007הרשמה לניוזלטר שלנו