עדכונים מהמטה השיתופי לחץ כאן!

כיצד נחנך את הנוער לעבודה? טיפוחה של עבודת בני הנוער היא חלק בלתי נפרד מהתוכנית החינוכית שאנו רוצים להקנות לילדינו, וכחלק לא פחות חשוב מהחינוך לחיי קיבוץ

כיצד נחנך את הנוער לעבודה? טיפוחה של עבודת בני הנוער היא חלק בלתי נפרד מהתוכנית החינוכית שאנו רוצים להקנות לילדינו, וכחלק לא פחות חשוב מהחינוך לחיי קיבוץ

מאת דורון נדיב - 27.4.2008

 

 

החינוך לעבודה: נמצא בנסיגה מתמדת. הסיבות המרכזיות לכך נעוצות בשינויים שעברה מערכת החינוך הקיבוצית כאשר הדגש הושם על לימודי הבגרות שנחיצותם אינה מוטלת בספק, למרות שכבר מזמן היה צריך לשנות את אופיים תוכנם ומתכונתם. לימודי הבגרות נגסו באופן משמעותי בעבודת בני-הנוער, כאשר משנה לשנה השעות שהוקצו לתחום העבודה הלכו וקטנו.  עקב כך הפכה עבודת בני הנוער לפחות משמעותית, דבר שגרם למערכת העבודה בקבוץ להתייחס לעבודתם בפחות רצינות, מה גם שבמהלך השנים אף מערכת זו עברה טלטלה.

 

השינוי התודעתי והערכי: שני התחומים, הן של לימודי הבגרות והן של תחום מערכת העבודה בקבוץ, נדנו מפעם לפעם מעל במות שונות.  אולם דומה שאחת הסיבות המרכזיות לנסיגה בתחום העבודה על היבטה הגשמי, הערכי והרוחני, לא נדונה עד כה והיא נעוצה בשינויי תודעתי וערכי אשר החל בחדירת הקודים של השוק החופשי מבית מדרשה של האסכולה הניאו ליבראלית לחצר הקבוץ.  גישה זו מוטטה את הרעיון היסודי שעמד בבסיס החינוך לעבודה ולשוויון ערך העבודה. כאשר גישה זו השתלטה על תודעתם של אנשי החינוך והמשק הפך תחום עבודת בני הנוער לעניין של הצע וביקוש, עת אנו עדים היום שבקיבוצים הדיפרנציאלים, החניכים עובדים על פי חוקי השוק.

 

החינוך לעבודה ולשוויון ערך העבודה: בבואנו לבחון את תקפותו של החינוך לעבודה ולשוויון ערך העבודה בקבוץ, נמצא שוב ושוב את חשיבותו הערכית והגשמית כחלק מאבני היסוד שברצוננו להקנות לבנינו המתחנכים בקיבוץ. העבודה יוצרת ערכים ומיומנויות ,היא מאפשרת רכישת מעגלי ידע והתנסות, היא מאפשרת שיתוף בין קשרים וכישורים שונים בין צעירים ובוגרים, היא קושרת את החניכים לענף בו הם עובדים ודרכו לקיבוץ ולחברת הנעורים, העבודה בקיבוץ מפתחת באופן שונה מביה"ס כישורים וערכים.

 

בנוגע לערכים, החינוך לעבודה מקנה לחניכינו ערכי יסוד של הקיבוץ, כשוויון ערך האדם והעבודה, שותפות, דמוקרטיה בקבלת החלטות ועזרה הדדית. ערכים אלה כמובן דורשים גם ליבון תאורטי כדי להבין את עומקם אך אחד הרבדים החשובים הוא הרובד ההתנסותי.

 

שוויון ערך העבודה הוא לב ליבו הערכי של התחום - הוא צמח כאחד ממסריה של התנועה הסוציאליסטית והוא בא לערוך תיקון נוסף במדרג ערכי השוויון וביחסים המוסרים והמורכבים בחברה.  ערך זה הוגשם ומוגשם בקיבוץ השיתופי והוא גורס שערך השוויון בין בני האדם צריך להישען על זכותם השווה של בני-האדם להיות שונים זה מזה, מבלי שהשונות בין הבריות תעניק  זכויות יתר לאף אחד מן השונים. לכן, בקיבוץ ניסו להגשים את הרעיון ש"מכל אדם לפי יכולתו ולכל אדם לפי צרכיו".  רעיון זה מבטא הלכה למעשה את ערך השוויון המוסרי בחברה. שוויון ערך העבודה הוא אותו הרכיב ברעיון זה המתייחס לתחום העבודה.

 

עבודת בני הנוער בזמן הזה: אני רואה את המשכה וחיזוקה של עבודת בני הנוער כחלק בלתי נפרד מהתוכנית החינוכית שאנו רוצים להקנות לילדינו, וכחלק לא פחות חשוב מהחינוך לקיבוץ על כל המשתמע ממנו. אני רואה לנגד עיני את מרכזו של  החינוך לעבודה בכך שהחניכים מתנסים במהלך העבודה בענף באחריות שמוטלת על שכמם, אחריות שמתבטאת בארגון העבודה, בשותפות בחלוקת העבודה, בקבלת החלטות וביחסי גומלין בין חברי הקיבוץ והחניכים, ובין חניכים בוגרים וצעירים, עת הבוגרים מדריכים את הצעירים.  האחריות ניתנת תחילה במשימות קטנות ואט אט הפרויקטים הופכים ליותר מחייבים, ובעלי חשיבה ומיומנות.

 

למרות הקשיים והפיחות שחל בתחום, על המערכת החינוכית של הקיבוץ להמשיך להשקיע בחינוך לעבודה תוך השקעת משאבים וחשיבה כיצד ניתן למרות הכל לפתח את הנושא - באמצעות דיון רחב, דרך עבודה משותפת עם רכזי הענפים, דרך פעילות עם החניכים.

 

ניתן גם לחשוב על הקמת ענף מרכזי שיהיה באחריות בני הנוער, ענף שיהיה אבן שואבת וסביבו החניכים והמדריכים "יבנו וייבנו" (ראה: את חוברת שווים שעוסקת הפעם בתחום העבודה).  התנאים לא פשוטים וצוק העתים גבוה אך הרשות נתונה ומאתגרת והפרי - פרי עמל כפיים.


נכתב בתאריך
9/5/2008הרשמה לניוזלטר שלנו