עדכונים מהמטה השיתופי לחץ כאן!

הצעה לקיבוץ שיתופי מתקדם - טיוטת הצעת עקרונות לקיבוץ שיתופי מתקדם ומתעדכן, מוצגת לדיון ציבורי

הצעה לקיבוץ שיתופי מתקדם
מאת, זמי בן-חורין ועוזי בן צבי , 11.5.2006

 

 

 

טיוטת הצעת עקרונות לקיבוץ שיתופי מתקדם - מעודכנת בעקבות הערות הגולשים –מוצגת לדיון ציבורי


 

טיוטת הצעת עקרונות לקיבוץ שיתופי מתקדם ומתעדכן, מוצגת לדיון ציבורי

 

טיוטת הצעה לקיבוץ שיתופי מתקדם נכתבה במשותף ע"י עוזי בן-צבי (עמיעד-מתחדש) וזמי בן-חורין (געש – שיתופי).

 

נייר זה הוצג לראשונה בכנס הזרם השיתופי בקיבוץ בארי אולם לא התקיים בו דיון.

טיוטת הצעה זו מובאת כעת לעיונכם לקראת כנס  פורום הקיבוץ שיתקיים ביום שלישי ה 28 לנובמבר בשעה 19:00 בקיבוץ געש.

נודה לכם באם תקראו אותו ותוסיפו ב"תגובות להצעה" (בהמשך), את הערותיכם לסעיפים הכלולים בו, ציינו כללית או ציון סעיף ספציפי, תודה.

 

הערותיכם ותגובותיכם יהיו לנו לעזר בעדכונו של המסמך בתקווה שבגרסתו הסופית ישמש מצע לדיון בקיבוצים הנמצאים בתהליכי הגדרת  זהותם הקיבוצית.


 

החזון

 

א.         הקיבוץ הנו התאגדות חופשית של אנשים למטרות  קיום חברה שיתופית המאורגנת על יסודות של ערבות הדדית, כבוד הדדי, צדק חברתי, הוגנות, שקיפות, שוויון הזדמנויות, בעלות הכלל על הקניין, שוויון ושיתוף בכל שטחי הייצור, הצריכה והחינוך.

 

ב.         חבר קיבוץ יקבע את מקום מגוריו הקבוע במקום היישוב של הקיבוץ, ויעמיד לרשות הקיבוץ את מלוא כוח עבודתו. חבר קיבוץ  ימסור לקיבוץ את כל הכנסותיו מעבודה.

 

ג.          הקיבוץ יספק באופן שוויוני את הצרכים הכלכליים, החברתיים, התרבותיים, החינוכיים והאישיים של חברי הקיבוץ והתלויים בהם, ידאג לבריאותם, וכן ייסד ויקיים מערך שירותים, מוסדות ומפעלים הדרושים לשם כך. (2)

 

ד.         הקיבוץ יבטיח רמת חיים נאותה של חברי הקיבוץ והתלויים בהם, בגבולות יכולתו הכלכלית של הקיבוץ ובהתאם לכללים הנהוגים בו, כפי שיקבעו על ידי חברי הקיבוץ, בתנאי שלא יעמדו בסתירה לחזון הקיבוץ,  הכל כמפורט בתקנון האגודה השיתופית.


 

מחזון למציאות

 

 1. חבר קיבוץ מלא ושווה זכויות ימסור לקיבוץ את כל הכנסותיו מכל סוג שהוא (3) וידווח לקיבוץ במסמכים על מכלול ההטבות שנותן לו מקום העבודה.
 2. לחבר קיבוץ לא יהיה רכוש פרטי למעט פרטים אישיים (4).
 3. חבר הקיבוץ והתלויים בו (5), יקבלו את חבילת התקציב כפי שאושרה מעת לעת ע"י האסיפה ברוב הדרוש לשם שינוי תקנון. התקציב (6) יותאם אישית לסה"כ רמת ההוצאות של התא המשפחתי בשנת התקציב הנדונה (7).
 4. חבר הקיבוץ בגיל העבודה, שלא הוכר כנכה או בעל צרכים מיוחדים ע"י המוסדות הרשמיים של מדינת ישראל, יעשה כמיטב יכולתו כדי למצוא את מקור לפרנסתו. מקור זה יכניס לו את מיטב המשכורת שניתן להשיג ומומחה למש"א חיצוני ייקבע האם הנחה זו מיושמת. ייקבעו קריטריונים להתייחסות לנושא העבודה לגבי חברים שמיצו את יכולת ההשתכרות שלהם מחמת גיל.
 5. לחבר קיבוץ קדימות בקבלה לעבודה בענפי, מפעלי ותאגידי הקיבוץ ובתנאי שעמד בדרישות המוקדמות למילוי התפקיד ללא הנחות משום סוג שהוא. הקיבוץ והיחידה למשאבי אנוש יעשו כמיטב יכולתם לעזור לחבר במציאת מקום עבודה. כל המשרות בקיבוץ יעמדו למכרז פתוח פנימי וחיצוני.
 6. הקיבוץ יעמיד לרשות החבר מגורים נאותים (8) שיתאימו לגודל משפחת החבר וצרכיו המיוחדים (נכות למשל). הדירה היא רכוש הקיבוץ ואיננה ברת הורשה.
 7. הזכאות לדיור, תנאי הדיור, שדרוג יחידת המגורים (שייעשה אך ורק ביוזמת ומימון הקיבוץ) יוענקו על בסיס שוויוני בהתאמה לתקנון הקיבוץ הדן בזכויות החבר למגורים. 
 8. החבר ישלם מתקציבו את כל הוצאותיו הפרטיות. אין חלוקת חינם של שום פריט או שרות שניתן בקיבוץ, ממכבסה ועד בתי ילדים. כל עלויות הקיום המוסכמות כלולות בתקציב שהועבר לזכות התא המשפחתי (9).
 9. הקיבוץ יעמיד לרשות ילדי החבר חינוך רשמי עד סיום התיכון. הקיבוץ ידרוש ויעודד סיום תיכון עם בגרות. לא עשה הבוגר כן - לא יזכה למלגה ללימודי המשך (10).
 10. לימודי המשך - קרן תפתח לכל ילד עם היוולדו שמטרתה לימודי המשך בלבד. יגיע הבוגר ללימודי ההמשך, תעמוד הקרן לזכותו מחולקת למספר שנות הלימוד. את שאר הכסף יצטרך הבוגר למצוא ממקורותיו.  
 11. מי שלא סיים תיכון, ישמש הכסף להשלמת בגרויות ומכינה ללימודי השכלה גבוהה וללימודי המשך, במידה ויישאר כסף. את שארית הכסף יגייס הבוגר בעצמו.
 12. ענפי הקיבוץ - המשק יהיה נפרד בצורה מוחלטת מהקהילה - הפרדה ניהולית-ארגונית מלאה, חשבונות בנק נפרדים, הנהלה מקצועית.
 13. ענפי הקיבוץ יתנהלו על בסיס כלכלי. ענפי הקהילה, כגון ענף המזון, ענף אחזקה, ענף הבגד, בתי הילדים והחינוך, ינוהלו על בסיס כלכלי וידרשו להיות מאוזנים ו/או יציגו רווח על ידי מכירת שירותים החוצה. לא יעמדו במשימה - תחליט האסיפה כל שנה על גובה הסבסוד ענפי השירותים.  
 14. הקיבוץ יהיה אחראי לבריאות החבר מיום היוולדו עד יום מותו. בכדי לעמוד בכך ירכוש הקיבוץ ביטוחים מתאימים (בריאות, סיעוד, אובדן כושר עבודה, ביטוח פנסיוני)  עבור חבריו והתלויים בו. הבריאות כוללת טיפולי שיניים, אך לא ניתוחים קוסמטיים אלא במקרים נדירים. ועדת חריגים חיצונית תתכנס מעת לעת (11).
 15. כל  כספי החברים יופקדו בחשבונות מחוץ לקיבוץ, לכל חבר תיפתח קרן פנסיה שתכסה ערך אקטוארי של לפחות 1,000 דולר של ארה"ב בש"ח (צמוד למדד יוקר המחיה  ינואר 2006) שיספיקו לו עד יומו האחרון, לא כולל ביטוח סיעוד ובריאות. אלה ישולמו  בשנות בריאותו של החבר, על ידי הקיבוץ ו/או מעבידו (12).
 16. בקיבוץ לא תהינה ועדות. תהיה הנהלת קהילה שתשא באחריות כוללת לתקציב הקהילה ואיזונו. לכל משימה יהיה מנהל פעילות, שיעבוד בתקציב ידוע. חובת העמידה בתקציב תחול על מנהל הפעילות (13).
 17. תקציב הקהילה הנו תקציב סגור הנבחן כל רבעון. עמידה בתקציב הנה אבן יסוד לבחינת מנהל הקהילה (שכיר) ומנהלי הפעילויות (חברים או שכירים) (14).
 18. אין ועדת חברים ואין שובר שוויון מלאכותי. ועדה חיצונית, או העובד הסוציאלי, יעלו בקשות מוצדקות בפני הנהלת הקהילה (15).
 19. בכל מודל התנהלות עתידי יובטחו הזכויות והצרכים של אוכלוסיית הפנסיונרים ובעלי צרכים מיוחדים.
 20. כל התורנויות / עבודה נוספת  בהתנדבות מבוטלות. התורנויות יוגדרו כעבודה נוספת ותמורתה תיועד להגדלת תקציב התא המשפחתי (16).
 21. האסיפה הכללית תתכנס בהתאם לצורך, אולם בכל מקרה לא פחות מפעם בחודש. כל נושא, גדול כקטן, יובא לקלפי להצבעה. אין מצב של שינוי החלטות תקציביות על ידי בעלי תפקידים.
 22. יוגדרו שני סוגי מסלולי קליטה:  הראשון - לבני החברים, שיתקבלו בהצבעה בקלפי בגין זכויות הורים. הסוג השני -  חברים המבקשים להתקבל מבחוץ. הדבר ייעשה לאחר מבחני התאמה ותעסוקה של היחיד או הזוג. אבן בוחן מהותית הנה יכולת ההתפרנסות והגדלת הקופה הכללית. היחיד או הזוג ישלם דמי מניה בסכום שיקבע על ידי הקיבוץ.
 23. סכום המניה יוחזר לחבר באם יעזוב את הקיבוץ או יועבר ליורשיו באם נפטר.
 24. המועמד יעבור שנת ניסיון של טרום מועמדות, ויכנס לשלוש שנות מועמדות (17).
 25. במקרה של מכירת הדירה עם הקבלה לחברות,  סכום המכירה יוכנס לחשבון נושא ריבית של הקיבוץ, ויועבר לחבר אם יעזוב, או ליורשיו.
 26. עם קבלתו לחברות, יקבל החבר דירת קבע בא יגור לאורך ימיו. הרחבות הדירה בהתאם למוסכם בקיבוץ.
 27. לקיבוץ ימונה מבקר פנים חיצוני השואב את סמכותו מכוח האסיפה הכללית והנו אחראי כלפיה בלבד (18).
 28. ישונה תקנון הקיבוץ ויאושר על ידי רשם האגודות כדין (19). 

 


 הערות

(1)         נייר עמדה זה נכתב במטרה להוות מצע לדיון לקיבוצים  הנמצאים בתהליכי שינוי. נייר זה אינו מתיימר לעסוק במכלול העצום של חיי הקיבוץ, אלא בעקרונות הליבה כפי שהם באים לביטוי בסעיפי "החזון".

(2)         סה"כ הצרכים יתורגמו לתקציב התא המשפחתי. תקציב זה יממן את רכש סל השירותים המשפחתיים.

(3)         למעט מרכוש פרטי

(4)         כל קיבוץ יגדיר לעצמו מהם המאפיינים של פריטים אישיים.

(5)         ילדים עד סיום שירות צבאי או שירות חליפי ולא בוגרים מעל גיל  22, כולל הורים נתמכים.

(6)         התקציב הנו שוויוני על פי מבחנים קבועים למצבים אישיים.

(7)         תקציב התא המשפחתי יותאם לסל ההוצאות ורמת החיים כפי שהוגדרו ונקבעו על ידי הקיבוץ. תקציב זה אמור לכסות את כל מרכיבי ההוצאה.

(8)         על פי מבחני שוויון המותנים במספר הנפשות, צרכים מיוחדים וותק החבר.

(9)         ראה הערה 5.

(10)     עלות החינוך לא תיכלל בתקציב התא המשפחתי ולא תיערך התחשבנות בגין הוצאות חינוך כולל הגיל הרך.

(11)     תקציב הבריאות לא כלול בתקציב התא המשפחתי ולא תיערך התחשבנות בגין הוצאות בריאות

(12)     הקיבוץ ירכוש עבור חבריו ביטוח פנסיוני, רפואי, סיעודי ואובדן כושר עבודה. כספי הביטוח יעמדו אישית לזכות החבר במידה והקיבוץ, מסיבה כל שהיא, הפסיק לספק את השירות שבגינו נרכש הביטוח.

(13)     הקיבוץ ישקול אישור וועדות חברתיות באופיין כגון וועדת חגים, אבלות וכ"ו –  ועדות שאינן עוסקות בחלוקת משאבים ציבוריים.

(14)     כל מנהלי הקהילה, ענפים ומפעלים יבחנו על עמידה במטרות תוכנית העבודה השנתית כפי שזו תאושר בדרג המתאים.

(15)     חסל סדר "פתקים לגזבר" ותרבות הפרוטקציה. כל הצרכים החריגים יובאו לדיון ואישור גורם אובייקטיבי.

(16)     בעלי תפקידים המועסקים בתנאים "גלובליים" ייהנו באופן אוטומטי מממוצע הזיכוי האישי עבור תורנויות / שעות נוספות שחולקו בקהילה בחודש החולף. משאבי אנוש יגדירו מי מבעלי התפקידים יסווג כ"גלובלי" בהתאם לפרופיל התעסוקה שלו וזאת ובמידה ותפקידו אינו מזכה אותו בהטבות שוות כסף אחרות.

(17)     באם המועמד הנו בעל דירת מגורים, לא יהיה חייב למכרה טרם התקבל לחברות בקיבוץ.

(18)     מבקר הפנים נבחר בקלפי על ידי הקהילה ולה הסמכות לפטרו. מבקר הפנים יגיש לאישור הקהילה תוכנית ביקורת שנתית.

(19)     נייר זה אינו בא להחליף את התקנון המצוי, והוא ישמש לדיונים פנימיים בקיבוץ.

 

זמי בן חורין הוא חבר געש (שיתופי)

עוזי בן צבי הוא חבר עמיעד (מופרט)

 

 נכתב בתאריך
7/11/2006הרשמה לניוזלטר שלנו