עדכונים מהמטה השיתופי לחץ כאן!

מה יודעים הדירקטורים? - על סקר מקינזי (3/2006) שבחן את מעורבותם של הדירקטורים בנושאי ניהול מרכזיים בחברה ועל המחסור בנתונים על פעילות הדירקטורי

?מה יודעים הדירקטורים
מאת שרה אדום
ד"ר שרה אדום

 

על סקר מקינזי (3/2006) שבחן את מעורבותם של הדירקטורים בנושאי ניהול מרכזיים בחברה ועל המחסור בנתונים על פעילות הדירקטורים בקיבוצים


חברת הייעוץ מקינזי עורכת לעתים מזומנות סקרים בקרב מנהלים ודירקטורים. סקר מרס 2006 בחן את המעורבות הפעילה של הדירקטורים כפי שהיא באה לביטוי ברמת הידע וההבנה של הדירקטורים בנושאי הניהול המרכזיים של החברה כמו אסטרטגית החברה, המצב הפיננסי, הסיכונים של החברה וביצועי ליבה של החברה היוצרים ערך לטווח ארוך והגישה לתגמול מנהלים.

ממצאי הסקר (2006) מצביעים על כך שב-5 שנים האחרונות עלתה רמת המעורבות הפעילה של הדירקטורים בנושאי הניהול המרכזיים של החברות בראשן הם עומדים. רוב משתתפי הסקר (64%) ענו שהיום הדירקטוריון מגלה יותר מעורבות פעילה.  29% ענו שלא חל שינוי ברמת המעורבות הפעילה של הדירקטוריון בתחומי הליבה של ניהול החברה בתקופה האמורה.

כאמור, הממצא הכללי מצביע על עליה ברמת המעורבות הפעילה של הדירקטורים בתחומי הניהול הקריטיים ואולם למרות זאת, נמצא פער ברמת הידע וההבנה של הדירקטורים בתחומי הליבה של ניהול החברה בניתוח לפי קריטריונים שונים:

 

הבעלות על החברה:  בחברות ציבורית רמת הידע וההבנה של דירקטורים גבוהה יותר (75%) מאשר בחברות פרטיות (59%).

 

לפי גודל החברה: רמת הידע וההבנה של דירקטורים בחברות גדולות יותר (77% בחברות שפעילותן גדולה מביליון דולר) גבוהה מזו של דירקטורים בחברות קטנות (61% בחברות שפעילותן קטנה מביליון דולר).

 

לפי הדרג הניהולי של המשיב: כשליש (34%) מהמנהלים הבכירים (C-level executives), שלהם קשר ומגע רב יותר עם חברי הדירקטוריון, חלקם אף מכהנים בו, ענו שב-5 השנים האחרונות לא היה שינוי ברמת הידע וההבנה של הדירקטורים בתחומי הליבה של ביצועי החברה לעומת רק כחמישית (20%)  מהמנהלים האחרים החושבים כך.

התפלגות רמת המעורבות של הדירקטורים בנושאים השונים של ניהול החברה

(באחוזים)


מוגבלת - נמוכה

טובה - בינונית

מושלמת - גבוהה

רמת הידע והבנה

תחום

8

42

48

מצב פיננסי

12

50

34

אסטרטגיה

22

57

18

סיכונים

בסקר הנוכחי נמצאו הבדלים ברמת הידע וההבנה הפעילה של הדירקטורים בנושאי הניהול השונים: רמת הידע והבנה של הדירקטורים במצב הפיננסי גבוהה יותר (48% ענו שהיא מושלמת - גבוהה) מאשר באסטרטגיה של החברה (34% ענו שהיא מושלמת - גבוהה), רמה הידע וההבנה הנמוכה ביותר נמצאה בנושא הסיכונים שהחברה מתמודדת אתם (רק 18% ענו שהיא מושלמת - גבוהה).

הערכת מנהלים בדרגים שונים את רמת המעורבות של הדירקטורים בתחומי ניהול החברה

(באחוזים)


מוגבלת - נמוכה

טובה - בינונית

מושלמת – גבוהה

רמת הידע והבנה

תחום

מנהלים אחרים

C-level

מנהלים אחרים

C-level

מנהלים אחרים

C-level

רמת ניהול

5

10

35

45

57

43

מצב פיננסי

12

12

44

53

38

32

אסטרטגיה

20

23

56

57

19

17

סיכונים

כאמור, נמצא פער בהערכת מנהלים בדרגים שונים את הידע וההבנה של הדירקטורים במצב הפיננסי של החברה ובאסטרטגית החברה. המנהלים הבכירים (C-level executives), העריכו את רמת הידע וההבנה של הדירקטורים במצב הפיננסי ובאסטרטגיה של החברה כנמוכה יותר מאשר העריכו אותה מנהלים בדרגים אחרים. לא נמצא הבדל בהערכת המנהלים את המעורבות הפעילה של הדירקטורים בסיכוני החברה, מנהלים בכל הדרגים ענו שרמת הידע וההבנה של הדירקטורים בנושא זה נמוכה.

 

הסקר בדק את השינוי בשימוש בשיטות תגמול מנהלים בכירים בבונוסים, מניות, אופציות ומענקים הקשורים לביצועים (בטווח הקצר – ש.א). 65% מכלל המשתתפים ענו שבתקופה הנסקרת לא היה שינוי בשימוש בשיטות תגמול אלו בחברותיהם, 20% ענו שבחברותיהם היה צמצום בשימוש בשיטות התגמול המקובלות למנהלים הבכירים (בונוס, אופציות, מניות, מענקים הקשורים לביצועים בטווח הקצר – ש.א). ממצאי הסקר מלמדים שהצמצום הגדול ביותר בשימוש בשיטות אלו היה בחברות במדינות אסיה (25%) ואירופה (22%), הצמצום הקטן ביותר נמצא בחברות בצפון אמריקה. מסקנת הסוקר, שהדירקטורים לא נוטים לנצל את הידע וההבנה שלהם בנושאי הליבה האחרים של ניהול החברה וליישמו בתחום של תגמול מנהלים, השנוי במחלקת. הדירקטורים אינם משתמשים בגישות  הקושרות תגמול מנהלים הקשור לביצועים התורמים ליצירת ערך לטווח הארוך, שיטת תגמול שתהיה לשביעות רצון בעלי המניות וגם המנהלים (שאיפה שהביעו הדירקטורים בסקר 2004).

 

מסקנות:

ב-5 השנים האחרונות, לדעתם של רוב (64%) משתתפי הסקר הנוכחי (2006) של חברת מקינזי, הדירקטוריונים מגלים מעורבות יותר פעילה בנושאי הניהול המרכזיים של החברות שבשליטתם. למרות העלייה הכללית ברמת הידע וההבנה של הדירקטורים בניהול החברה בחמש השנים האחרונות, יש מקום לשיפור ברמת הידע וההבנה של הדירקטורים בנושאי הליבה של ניהול החברה.

רמת המעורבות הפעילה הגבוהה ביותר של חברי הדירקטוריון נמצאה בתחום הפיננסי של החברה - 9 מתוך 10 משיבים ציינו שבחמש השנים האחרונות עלתה רמת הידע וההבנה של הדירקטורים במצב הפיננסי של החברה. ההתמצאות במצב הפיננסי של החברה הוא חלק מהבקרה השוטפת של הדירקטוריון על ביצועי החברה באמצעות הדוחות החשבונאיים התקופתיים. למרות שהמעורבות בתחום הפיננסי נמצאה גבוהה יותר מאשר בתחומים אחרים, הדעות חלוקות לגבי רמת הידע וההבנה של הדירקטורים בנושא זה - רק כמחצית (48%) ענו שהבנת הדירקטורים בנושא זה היא גבוהה, האחרים (52%) ענו שהיא בינונית ופחות מכך.  מתשובות משתתפי הסקר נראה כי גם בהבנת המצב הפיננסי של החברה יש מקום לשיפור הידע וההבנה של לפחות חצי מהדירקטוריונים.

בסקר הנוכחי, כמו בקודמים, פער הידע וההבנה הגדול ביותר של רוב הדירקטוריונים נמצא בתחום הסיכונים של החברה. פחות מחמישית מכלל המשתתפים בסקר ענו שלדירקטורים רמת ידע והבנה גבוהה בנושא סיכוני החברה. רמת ההבנה של הסיכונים לדעת הרוב (79%) היא בינונית (57%) או מוגבלת (22%). נושא הסיכונים הוא אחד המרכזיים בניהול חברה. אין ספק, שעל רוב הדירקטוריונים להשקיע יותר זמן ומאמץ ללמוד היטב נושא זה.

 

לדעתם של רוב (2/3) המשתתפים בסקר, לא חל שינוי בחמש השנים האחרונות בגישה למבנה התגמול של המנהלים הבכירים. הדירקטורים לא מנצלים את הידע וההבנה שלהם בביצועי ליבה של החברה לשימוש יישומי במבנה התגמול של המנהלים, כך שיעודד את המנהלים לשפר ביצועים היוצרים ערך לטווח ארוך. השמרנות הרבה ביותר נמצאה בקרב חברות בצפון אמריקה (85%) לעומת פחות שמרנות בקרב חברות באסיה (75%) ובאירופה (78%).

 

שאלות בעקבות ממצאי הסקר:

הסקר מתאר את רמת הידע וההבנה של הדירקטורים בתחומי הליבה של ניהול החברה. בסקר לא נחקרו הסיבות לפערים ברמת המעורבות הפעילה של הדירקטורים בניהול החברות. ידוע, שתפיסת התפקיד של הדירקטוריון היא אחד הגורמים המשפיעים על דפוסי פעולת הדירקטוריון. נדלר (2004) מצא 5 דפוסים של פעולת דירקטוריונים. האם יש קשר בין דפוס הפעולה של הדירקטוריון לרמת הידע וההבנה של חבריו בתחומי הניהול השונים? אם כן, מהו הקשר?

ממצאי הסקר מלמדים שרמת המעורבות של דירקטורים בחברות ציבוריות גבוהה מזו של דירקטורים בחברות פרטיות. האם יש שוני בתפיסת תפקיד הדירקטוריון בין דירקטורים בחברות ציבוריות לדירקטורים בחברות פרטיות?

 

המרכיבים העיקריים בתפקיד הדירקטוריון הם הכוונה, ניווט ובקרה על ביצוע. לפי ממצאי הסקר הנוכחי, הדירקטוריונים מתמקדים יותר במרכיב הבקרה שבתפקידם מאשר בתפקידם כמכוונים ומנווטים את החברה בראשה הם עומדים. מדוע מעדיפים הדירקטורים להתמקד בבקרה על ביצועים פיננסיים יותר מאשר בהכוונה וניווט העסק?

 

ידוע שאחת המגבלות הקשות של הדירקטור היא מגבלת הזמן, בעוד המנהלים מקדישים את כל זמנם לניהול החברה, הדירקטור מקדיש לכך זמן מוגבל בלבד. ממצאי הסקר מעלים שאלות באשר לסדר העדיפות בחלוקת הזמן של הדירקטור. האם הזמן המוגבל שמקדישים חברי הדירקטוריון לניהול החברה שבראשה הם עומדים מחולק בצורה אפקטיבית? האם סדר העדיפות של עיסוק הדירקטורים בנושאים השונים נכון? האם הזמן המוקדש לנושא מסוים מספיק כדי להבינו ברמה מספקת לקבלת החלטות בנושא?

 

המגבלה האחרת של הדירקטור היא מגבלת המידע העומד לרשותו, הוא ניזון מהמידע שהמנהלים מספקים לו. ממצאי הסקר מעלים שאלה האם הדירקטורים דורשים מההנהלה מידע נוסף החיוני להבנת נושאי הליבה של ניהול החברה או שהם מסתפקים במידע זמין ונגיש שהמנהלים נותנים להם כמו הדוחות החשבונאיים הסטנדרטיים?

 

התפקיד המרכזי של הדירקטור הוא לשאול שאלות (פרופ' י. אהרוני). האם הדירקטורים, אכן, שואלים את השאלות הנכונות לגבי ניהול החברה?

 

לא נמצא סקר דומה עדכני המתאר את המצב בדירקטוריונים של חברות ישראליות (ראוי היה שהתאחדות התעשיינים תעשה סקר תקופתי דומה). אך אפשר לשער שאילו היה נעשה סקר דומה בישראל ממצאיו היו דומים לאלו של סקר חברת הייעוץ מקינזי.

אי שביעות הרצון של בעלי מניות, דירקטורים ומנהלים מתפקוד הדירקטוריונים הניעו פיתוח אמצעי הדרכה (סמינרים וסדנאות) לשיפור עבודת הדירקטוריון במטרה לממש את הפוטנציאל הגלום בכישורים, ביכולות ובניסיון העשיר של חברי הדירקטוריון ולתרום לשיפור הביצועים של החברה בה הם מכהנים כדירקטורים. אך רק חלק מהדירקטוריונים משתמשים באמצעים אלו כדי לשפר את דפוסי עבודתם.

לסיכום, מומלץ לכל דירקטוריון מדי תקופה, להעריך את רמת תפקודו בתחומי הליבה של ניהול החברה ולגבש דרכים לשיפור דפוסי פעולתו וביצועיו.

 

ביבליוגרפיה:

The McKinsey quarterly survey, March 2006

Nadler (2004). Building Better Boards. H.B.R May 2004, pp. 102 – 111.

 

ומה בקיבוצים?

המחקרים האקדמים האחרונים בתחום דירקטוריונים במפעלי התעשיה נעשו לפני כעשור שנים. מחקרים אלו היו בסיס לגיבוש המלצות לפעילות בנושא וקורסים לדירקטורים במפעלי התנועה הקיבוצית. ככל הידוע, לא נעשו מחקרים מובנים בתקופה האחרונה בתחום זה.

הנהלה נוספת הצריכה לפעול כדירקטוריון תשלובת עסקים היא ההנהלה הכלכלית/עסקית של הקיבוץ. בתחום זה לא נאסף עד כה כל חומר בצורה מובנית בתחום זה.

ראוי לחקור את נושא הדירקטוריונים וההנהלות הכלכלית בצורה מובנית, לאסוף מידע עדכני כבסיס לפיתוח כלים לשיפור דפוסי העבודה של ההנהלות הכלכליות.

 

הכותבת היא יועצת לניהול, מתמחה בהדרכת דירקטוריונים והנהלות בכירות, וסמנכ"ל פיתוח ארגוני בחברת ק.מ.ה - לניהול קיבוצים

 


נכתב בתאריך
21/4/2006הרשמה לניוזלטר שלנו