עדכונים מהמטה השיתופי לחץ כאן!

המעגל השיתופי בתנועה – טיוטה לתכנית עבודה


המעגל השיתופי בתנועה – טיוטה לתכנית עבודה

הזרם והמעגל השיתופי, 20.9.2005

טלפון:  03-5301382
shituftk@takam.co.il

מדוע המעגל השיתופי צריך להתארגן מחדש?

 

רקע

 

בהחלטת ועידת היסוד של התנועה הקיבוציות בשנת 2000, נקבע כי התנועה תהיה פלורליסטית ותטפח בתוכה מעגלים שונים, על פי רמת השותפות שיבחרו לקיים החברים בכל קיבוץ. הכוונה הייתה לתנועה שתבטא את המשותף לכל הקיבוצים, מחד גיסא, ותהיה פלורליסטית מספיק, כדי שכל קיבוץ יוכל לשתף פעולה עם הקיבוצים הקרובים לדרכו, בחשיבה ובהתלבטות לגבי התקדמות הקיבוץ וגיבוש אורחות חייו - מאידך גיסא.

 

כנובע מכך, על המערכת המרכזית ועל הנהגת התנועה היה לפעול בשני תחומים עיקריים:

1.      להוביל ולייצג כלפי הגורמים והרשויות החיצוניות את המשותף לכל הקיבוצים.

2.      לבנות כלים שייסעו בחשיבה, בהדרכה, בייעוץ ובליווי - לגיבוש פתרונות אפשריים לשאלות ולצרכים המשתנים של החברים והקיבוצים, בהתייחס לשונות ולבחירה של כל קיבוץ במסגרת המעגלים השונים.

 

סיווג הקיבוצים

 

באוגוסט 2003 הושלמה עבודתה של הועדה הציבורית, שמונתה כדי לבחון את סיווג הקיבוצים, על רקע התהליכים העוברים על חלק מהם. בתחילת 2004 הממשלה קבלה את המלצות הועדה, שקבעה כי יש מקום להכיר בקיומם של "קיבוצים מתחדשים" לצד "קיבוצים שיתופיים", ובלבד שהקיבוצים המתחדשים יחויבו בערבות הדדית מינימלית.

 

בספטמבר 2004 קיבלה מזכירות התנועה הקיבוצית החלטות על מבנה ארגוני חדש,

במסמך "שני מעגלים בתנועה אחת". על פי ההחלטות שהתקבלו במזכירות:

 

·         התנועה תעבור לפעול בשני מעגלים לגיטימיים: "המתחדש" וה"שיתופי" .

·         בכל אגף יוקם מטה לכל מעגל, שמטרותיו חשיבה, ייעוץ, ליווי.

·         יגויסו מלווים אזוריים באוריינטציה שיתופית.

·         יגויסו פעילים בעלי אוריינטציה שיתופית למחלקה לצמיחה דמוגרפית.

 

כמסקנה מכל הנ"ל - דרוש מבנה ארגוני  חדש לתנועה הקיבוצית.

 

המבנה החדש אמור להתאים את פעילות התנועה  ואת הייצוג במוסדותיה למצב החדש, בו מתקיימים בפועל, זה לצד זה, "הקיבוץ המתחדש" וה"קיבוץ השיתופי".

 

מוצע:

למסד את המעגל השיתופי, להתארגן לפעילות תנועתית לכיוון השיתופי, כלפי פנים וכלפי חוץ.

 

 

חזון המעגל השיתופי

 

 

·         המעגל השיתופי מושתת על אמונה כי קיבוצנו מהווים דרך להגשמה יהודית-ציונית ליחידים ולקהילות שיתופיות בישראל.

 

·         שליחותו של המעגל השיתופי מתבטאת בקידום חזון זה בפעילות יזומה בתוך התנועה הקיבוצית ומחוץ לה.

 

קיבוצינו שואפים לקדם את הערכים הבאים:

 

·         שיווין ערך האדם - המתבטא בערבות  הדדית מלאה בין החברים, בעיקר בנושא חינוך ובריאות.

 

·         שוויון ערך העבודה - המתבטא בתמורה שווה לכל עבודה והימנעות משכר דיפרנציאלי.

 

·         בעלות משותפת על הנכסים, וחלוקת משאבים שוויונית , לפי הצרכים.

 

·         דמוקרטיה משתפת – המתבטאת בקיום מוסדות משותפים של דמוקרטיה ישירה, ובניהול משתף בכל מערכות הפעילות הכלכלית, החברתית, החינוכית והתרבותית.

 

·         מטרתנו היא לקיים קיבוציים סולידריים, איכותיים ומצליחים, המתבססים באורח חייהם על יסודות השיתוף והשוויון , על הצדק שבמקורות ישראל והצדק הכלל-אנושי.

 

 

המעגל השיתופי – מקומו, קשייו וקשריו

 

·         90 קיבוצים שיתופיים במסגרת "המעגל השיתופי" (מתוכם - 28 קיבוצי הזרם השיתופי).

 

·         חברי קיבוץ רבים בקיבוצים "דיפרנציאליים", הנאמנים לדרך שיתופית.

 

·         "מעוף לקיבוץ" – תאגיד פעיל לייעוץ והדרכה באוריינטציה שיתופית.

 

·         תמיכה של הדור הצעיר (תנועות הנוער , מעגל הקבוצות) בפעולות המעגל השיתופי.

 

·         מערכת מיומנת ומנוסה לארגון כנסים, קורסים, וסדנאות ברמה ארצית ואזורית.

 

·         תמיכה של הקיבוץ הדתי לפעילויות המעגל השיתופי.

 

·         תמיכה של פעילים ומחלקות בתק"צ - בעיקר אגף המשימות .

 

·         תמיכה של גורמים חשובים בעולם האקדמיה.

 

·         לגיטימציה תנועתית לפעילות במסגרת המעגל השיתופי.

 

·         קשר לא מחייב של קיבוצים שיתופיים למסגרת "המעגל השיתופי".

 

·         קשר רופף למדי  -  עם חברי הקיבוצים בקיבוצי המעגל השיתופי.

 

·         קשר בעייתי בין הדור הצעיר "השיתופי" (מעגל הקבוצות) – לבין הדור הצעיר המקביל בקיבוצים השיתופיים.

 

·         היעדר מערכת הסברה שיטתית בנושא "צידוק הקיום" הערכי של הקיבוץ השיתופי.

 

·         היעדר מימון לקורסים לבעלי תפקידים - באוריינטציה שיתופית.

 

·         היעדר מימון לעלון/בטאון עצמאי ולפעולות הסברה באתרים האלקטרוניים.

 

·         היעדר מתודה לעבודה סדנאית עם בעלי תפקידים בתוך הקיבוץ.

 

·         צוות קטן מדי של פעילים (חלקיים) עבור משימות ההסברה והליווי השיתופי.

 

·         יכולת מוגבלת לייצג חברים תומכי הרעיון השיתופי בקיבוצים מתלבטים.

 

·         היעדר אמצעים לסיוע משפטי לנפגעי השינויים.

 

 

מטרות ויעדים

 

·         לצרף למעגל השיתופי את הקיבוצים שמתפקדים כ"שיתופיים".

 

·         להרחיב פעולות הסברה ולהציע אלטרנטיבות חדשניות לטיפול בנושאים העיקריים, כגון: ארגון משק וקהילה , מוטיבציה לעבודה ופרנסה, בטחון הפרט, קליטת צעירים, באוריינטציה שיתופית כולל סיוע הסברתי לקבוצות חברים בקיבוצים. להקים מערכת של מו"פ שיתופי במסגרת התנועה.

 

·         לגבש אלטרנטיבה שיתופית, להרחיב פעולות ההדרכה והייעוץ בקיבוצים. ניתן להיעזר ע"י "מעוף לקיבוץ".

 

·         לקיים סדנאות אזוריות וארציות לבעלי תפקידים – בקיבוצים. לקיים סדנאות למחנכים.

 

·         להשתתף בתהליכים הוגנים של בירורים בקיבוצים.

 

·         לקיים קורסים למנהלים - באוריינטציה שיתופית.

 

·         לקיים כנסי הסברה, ארציים ואזוריים, במסגרת "המעגל השיתופי".

 

·         לפעול להוצאה קבועה וסדירה של "עלון המעגל השיתופי".

 

·         להיות מעורבים בפעילות אגף המשימות, אגף החינוך ותנועות הנוער.

 

·         לקיים קשר עם גורמים בעלי אוריינטציה שיתופית בחברה הישראלית (אקדמיה, מערכות תרבותיות – חינוכיות וכד').

 

·         להוביל מהלך תנועתי, של שיתופי-פעולה עד אימוץ, בין קיבוצים חזקים לבין קיבוצים הזקוקים לעזרה.

 

 

איך מוצע לבצע את תכנית העבודה למעגל השיתופי?

 

צוות מקצועי

·         כינוס "צוות מקצועי" לפי הנדרש בנושאים שונים, כגון: סיווג קיבוץ, שיוך דירות, קרקעות , מיסוי וכיו"ב, וגיבוש "ניירות עמדה" של המעגל השיתופי.

·         צוותי חשיבה / סדנאות.

 

ליבון ועדכון "תורתי" בצוותי החשיבה, בנושאים הבאים:

·         מוטיבציה לעבודה/פרנסה.

·         ארגון והסדרת משק וקהילה.

·         ניהול משתף.

·         קליטת צעירים, חינוך קיבוצי - שיתופי.

·         חינוך קיבוצי בקיבוץ השיתופי.

·         מודלים לחיזוק ביטחון הפרט.

 

כנסים ארציים

·         הפעלת 6 ימי עיון בכנסים ארציים, בנושאים שעל סדר היום התנועתי.

 

מפגשים אזוריים

·         הפעלת פורום דרום לחשיבה שיתופית (כ 10 מפגשים).

·         הפעלת פורום צפון לחשיבה שיתופית (6 עד 10 מפגשים).

·         הפעלת פורום מרכז לחשיבה שיתופית (6 עד 10 מפגשים).

 

קשר עם ובין קיבוצי המעגל השיתופי

·         ביקורים של הצוות הפעיל / המצומצם במזכירויות קיבוצי המעגל השיתופי - לקראת כנס שנתי.

·         הפצת סיכומי ישיבות צוותי ההיגוי למזכירויות קיבוצי המעגל.

·         עידוד 4-5 מפגשים של בעלי תפקידים זהים מקיבוצי המעגל השיתופי.

·         עידוד קשרי "קיבוץ-קיבוץ" ("ברית קיבוצים תאומים").

 

קשר עם קיבוצים מתלבטים - לפי הזמנה

·         שיחות קיבוץ - לפי הזמנה.                 

·         קשר עם נציגי מיעוטים שיתופיים.

·         מפגשים בקיבוצי שינוי - בחוגים שונים.

·         הזמנות לאירועים של המעגל השיתופי.

·         הפצת חומר רלבנטי לדיונים בקיבוצים.

 

סדנאות בקיבוצים – (בשותפות עם המכון לייעוץ ארגוני)

·         הפעלת "סדנאות נודדות", ליום אחד, בקיבוצי המעגל השיתופי, בהשתתפות כ-30 בעלי תפקידים, רכזי ענפים וועדות (לפחות 10 סדנאות).

·         הפעלת סדנה 4 עד 5 מפגשים לבעלי תפקידים (לפחות 4 קיבוצים).

 

קורסים מתקדמים

·         הפעלת הקורסים למנהלי קהילה ומזכירים .

·         תכנון והפעלה - קורס לניהול כלכלי שיתופי, לרכזי ענפים בקיבוץ. ניסיון להפעלה ב 5 קיבוצים (בסיוע המכון לייעוץ ארגוני, איגוד התעשייה , סוכנות , אוניברסיטה פתוחה).

 

בניית מאגר בעלי תפקידים

·         תכנון והפעלה קורס למנהיגות צעירה.

·         גיוס בעלי תפקידים בעלי אוריינטציה שיתופית למשימות שונות בקיבוצים (דירקטורים, רכזי משק וגזברים, מנהלי קהילה ומזכירים, רכזי כ"א ומש"א, מדריכים, יועצים בתחומים ספציפיים וכד').

 

פעילות וקשר עם קבוצות שיתופיות בארץ ובחו"ל

·         קשר ועידוד "מעגל הקבוצות" – קיבוצים עירוניים , קבוצות שיתופיות.

·         קשר עם תנועות הנוער.

·         קשר עם "שולחן הקומונות" הבינ"ל.

·         קשר עם הקואופרציה - הקואופרציות בארץ ובעולם.

 

פעילות מול התנועות הקיבוצית

·         חתירה לשיתוף פעולה עם מוסדות התנועה הקיבוציים: ייצוג הולם במועצות ובמזכירויות התנועות.

·         מאבק ללא פשרות במגמות השינוי/פירוק, וביטול הערבות ההדדית בקיבוצים ובתנועה.

·         מניעת שינוי לרעה של הסדרים עם רשויות ממלכתיות שונות, תקנות וחוקים שהושגו בעמל שנים.

 

קשר עם גורמים ואישים מהאקדמיה

·         למסד קשר עם אישים מהאקדמיה, וכן גופים שונים בעלי אוריינטציה שיתופית.

 

הסברה

·         הפעלת דובר התנועה  כמייצג 2 מעגלי התנועה.

·         הוצאת עלון אלקטרוני של המעגל השיתופי.

·         למסד צוות תגובות, שידאג להגיב באורח שוטף באמצעי התקשורת.

·         הפצת חומר באינטרנט (אתר הקיבוצים) .

·         להפיץ לקיבוצים חומר הסברה באופן שוטף.

·         לבנות רשת הפצה בקיבוצים, שתבטיח הפצת חומר ההסברה לחברים.

·         לעודד פרסום מאמרים, עמדות ודעות בכלי התקשורת התנועתיים.

 

בניית מערכת מידע

·         על הליכי השינוי, על עמדות ומאבקי המעגל השיתופי, ועל פתרונות שיתופיים אפשריים.

 

פעילות רצופה לצירוף קיבוצים נוספים למעגל השיתופי

·         כמגמה קבועה - מאמץ לצירוף קיבוצים נוספים למעגל השיתופי.

      

תאגיד הליווי וההדרכה - "מעוף לקיבוץ"

·         נוכחות פעילה במירב הקיבוצים.

·         הרחבת קשת הפעילות - במימון הקיבוצים.  

·         הפעלת אנשי מקצוע נוספים למתן ייעוץ מקצועי.

·         מאגר בעלי תפקידים בקיבוצים.

·         הרחבת מס' הקיבוצים השותפים/בעלים.

 

דגי חבויניק

רכז המעגל השיתופי בתנועה הקיבוציתעוד באתר הזרם והמעגל השיתופי


 נכתב בתאריך
20/9/2005הרשמה לניוזלטר שלנו