עדכונים מהמטה השיתופי לחץ כאן!

קרן מילואים: סיכום מפגש פורום המעגל השיתופי באזור הדרום, שדה-בוקר - 2.12.2003
מפגש פורום המעגל השיתופי באזור הדרום, שדה בוקר - 2.12.2003


רוני אמיר, זיקים, 2.12.2003
טלפון: 03-5301382
פקס: 03-5301387
דוא"ל: shituftk@takam.co.il
הנושא: קרן מילואים
הוצג ע"י יעקב גדיש
כ-40 חברים מקיבוצי הדרום השתתפו במפגש זה בהנחיתו של דגי חבויניק.

קרן מילואים הינה מכשיר פיננסי שסעיף 41 בפקודת האגודות השיתופיות מאפשר את הקמתו. מטרת הקרן לפעול לרווחת החברים. השימוש המושכל בקרן דווקא עכשיו התאפשר ואושר לאחרונה ע"י "ועדת פרידה" (ועדה פנימית של נציבות מס ההכנסה), והיא ייחודית לאגודות שיתופיות. הצורך להקמתה נבע מהבעייתיות של היות הקיבוץ מנקודת הראות של שלטונות מס ההכנסה גם תאגיד עסקי וגם אוסף של "יחידים" ויש צורך להפריד בין נכסי האגודה ונכסים הרשומים על שם חברי האגודה כפרטים (קופות גמל על שם, קרנות השתלמות, תוכניות חיסכון וכו'), ואשר המיסוי עליהם שונה והפך להיות בעייתי גם בגלל השינויים החלים בקבוצים. על כן נדרשה ע"י רשויות מס ההכנסה הפרדה אשר קרן המילואים מאפשרת אותה כפי שמנוסח בסעיף 41 לפקודת האגודות השיתופיות.

קרן המילואים היא קרן חוץ מאזנית המאפשרת לחברי האגודה השיתופית לנהל במסגרתה כספים הבאים משני מקורות:

1. רווחי האגודה לאחר ששולמו עליהם כספים כחוק. הרווחים אינם בהכרח בצורת כסף נזיל והם יכולים להיות רווחים צבורים (מניות, וכד').

2. מקורות אישיים של חברים - כלומר כספים המוכנסים לחשבון הקיבוץ אך רשומים על שם חברים והם פטורים ממס לפי פקודת מס הכנסה. לפיכך ההפקדה לקרן המילואים איננו אירוע ממס.

מטרת קרן המילואים להוות "בית" לכספים/נכסים שיכולים לשמש לכול המטרות שעניינם ביטחון סוציאלי על כול היבטיו.
ואכן לא ניתן למשוך כספים שהוכנסו לקרן למטרות שימוש עסקי האגודה (הפירמה, ) אלא רק לצרכים המוגדרים ומוכרים כ"רווחת החבר".
המשיכה מקרן המילואים לצורכי הוצאות קיום כמו פנסיות שתשתקף בסעיף אחזקת חברים, חייבת בביטוח לאומי.

על מנת להקים את הקרן חייבים לשנות את תקנון האגודה כך שיתאים לנוסח סעיף 41 לפקודת האגודות השיתופיות. כמו כן, צריך לקבל את אישור רשם האגודות לשינוי זה.
יעקב גדיש ממליץ:
· למרות שאין הכרח רצוי לרשום את הקרן בתחתית המאזן (אך מחוצה לו) וזאת מצורכי ניהול תקין ושקיפות.
· למרות שקרן המילואים אינה גוף משפטי מן הראוי לנהל אותה על ידי ועדה נבחרת שתפעל בהתאם לחוק הנאמנות והנהנים ממנה יהיו חברי הקיבוץ.
· חשוב לנסח תקנון שיגדיר את שימושיה וחלוקת הכספים בתוכה (זה תקנון פנימי של הקיבוץ).

בשיחה שהתפתחה תוך כדי ובסיום ההצגה נשאלה השאלה העיקרית: עכשיו, כאשר הכלי כבר קיים למעשה, האם יש במה למלא אותו. מאחר ואי אפשר למשוך מקרן המילואים לשימוש בעסקי האגודה שאינו מוגדר כצורכי רווחת החבר, יש לדאוג שהקיבוץ לא יאבד את יכולת הגמישות לניוד כספיו, ומעבר להפקדת סכומים אפשריים לקרן המילואים ישאיר לעצמו רזרבה (אם יש כזאת) שתאפשר לאגודה לתת מענה למשברים עסקיים מחד או להיענות להזדמנויות עסקיות מאידך.
תודה למארחים וליעקב גדיש - משתתפי המפגש


נכתב בתאריך
10/12/2003הרשמה לניוזלטר שלנו