עדכונים מהמטה השיתופי לחץ כאן!

תכנית עבודה לשנת 2003 (טיוטא מס' 4 )
תכנית עבודה לשנת 2003 (טיוטא מס' 4 )
הזרם השיתופי - 27.2.2003
טלפון: 03-5301382
פקס: 03-5301387
דוא"ל: shituftk@inter.net.il
מאמרים אחרונים ופעילויות קרובות:
תכנית עבודה לשנת 2003 (טיוטא מס' 4 ) - (הצעה לדיון) -
פרקי תכנית העבודה:
חזון
תכנית עבודה לזרם השיתופי לשנת 2003 - חלוקת תפקידים
תקציב הזרם השיתופי לשנת 2003 (*)
חזון
· לקיים קיבוצים שיתופיים איכותיים ומצליחים, המתבססים באורח חייהם על יסודות הצדק האנושי והתרבותי:
· שוויון ערך האדם - המתבטא בערבות הדדית מלאה בין החברים, בעיקר בנושאי חינוך ובריאות.
· שוויון ערך העבודה - המתבטא בתמורה שווה לכל עבודה והימנעות משכר דיפרנציאלי.
· בעלות משותפת על הנכסים, וחלוקת משאבים שוויונית, לפי הצרכים
· דמוקרטיה משתפת - המתבטאת בקיום מוסדות משותפים של דמוקרטיה ישירה, ובניהול משתף בכל מערכות הפעילות הכלכלית, החברתית, החינוכית והתרבותית.
חוזקות:
· 27 קיבוצים שיתופיים מאוגדים בזרם
· כ-100 קיבוצים שיתופיים במסגרת "המעגל השיתופי"
· פעילים בעלי אמונה ומוטיבציה
· "מעוף" – תאגיד לייעוץ והדרכה באוריינטציה שיתופית
· תמיכה של הדור הצעיר (תנועות הנוער, מעגל הקבוצות)
· תמיכה של הקיבוץ הדתי
· תמיכה של פעילים ומחלקות בתק"צ – בעיקר אגף המשימות.
· תמיכה של גורמים חשובים בעולם האקדמיה
· לגיטימציה תנועתית (בינתיים בהחלטות בלבד) לפעילות במסגרת המעגל השיתופי
חולשות:
· מעט מדי קיבוצים משתייכים לזרם השיתופי
· קשר רופף למדי עם חברי הקיבוצים בקיבוצי הזרם
· היעדר מטודה לעבודה בקיבוץ
· היעדר טיעונים המבוססים על מחקר אמין.
· צוות קטן מדי עבור משימות ההסברה
· נתק בין הדור הצעיר "השיתופי" (מעגל הקבוצות)– לבין הדור הצעיר בקיבוצים (כולל השיתופיים).
· היעדר דוברות מסודרת
· היעדר יכולת לייצג את בעיות הציבור השיתופי בקיבוצים מתלבטים
· היעדר אמצעים לסיוע משפטי לנפגעי השינויים
· הפעילות של הזרם נתפסת כאנטי תנועתית
הזדמנויות:
· העולם המודרני הולך ליתר שיתוף במערכות שונות
· הניהול המודרני מטפח תגמולים לא חומריים, ומוטיבציה דרך מנהיגות משתפת.
· החלטות של רשויות ממלכתיות מחדדות את האבחנה בין "קיבוץ" ל"לא קיבוץ"
איומים:
· שעון החול הולך ואוזל...: מספר הקיבוצים שעברו לשכר דיפרנציאלי עבר את ה-50%.
· השכר הדיפרנציאלי מתקבל בציבור כמהלך דטרמיניסטי, נעדר אלטרנטיבות.
· הגבלה תקציבית של הפעילות
מטרות:
1. לקיים ולהקים חברות שיתופיות במירב הקיבוצים של התנועה הקיבוצית
2. להרחיב פעולות הסברה בהן תוצגנה ותוצענה אלטרנטיבות חדשניות לטיפול בנושאים העיקריים, כמו: ארגון משק וקהילה, מוטיבציה לעבודה ופרנסה, בטחון הפרט, קליטת צעירים - באוריינטציה שיתופית, כולל מתן סיוע הסברתי לקבוצות חברים בקיבוצים מתלבטים.
3. לגבש אלטרנטיבה שיתופית, להרחיב פעולות ההדרכה והייעוץ בקיבוצים – ע"י "מעוף"
4. לקיים סדנאות אזוריות וארציות לבעלי תפקידים - בקיבוצים
5. לקיים תהליכים הוגנים של בירורים בקיבוצים.
6. לקיים קורסים למנהלים – באוריינטאציה שיתופית
7. לקיים סדנאות למחנכים
8. לקיים כנסי הסברה, מרכזיים ואזוריים, במסגרת "המעגל השיתופי".
9. לפתח ולטפח פעילות "מעגל הקבוצות".
10. להיות מעורבים בפעילות אגף המשימות, אגף החינוך ותנועות הנוער
11. לייצג האינטרסים של הקיבוץ השיתופי בכל הקשור למעמד הקיבוץ כלפי
הרשויות הממלכתיות ולשמור על הסיווג הקיים.
12. להיענות לפניות של בודדים וקבוצות מיעוט בקיבוצי השינוי, מתן הסברה ובמקרים
מיוחדים השתתפות בסעד משפטי.
13. לקיים קשר עם גןרמים בעלי אוריינטאציה שיתופית בחברה הישראלית
(באקדמיה, במערכות תרבותיות – חינוכיות, וכד'). --------
יעדים:
א. לשכנע 4 – 3 קיבוצים גדולים להצטרף לזרם השיתופי.
ב. לפתח מטודה לעבודה בקיבוץ, בסיוע ייעוץ חיצוני.
ג. לבנות את ה-“case " בעזרת הזמנת מחקר מתאים.
ד. גיוס 2-1 פעילים חלקיים נוספים להסברה, מהדור הצעיר (מעגל הקבוצות?)
ה. גיוס דובר בשכר (משרה חלקית).
ו. להיות שותף פעיל בהקמת קרן לסיוע משפטי לנפגעי השינויים.
ז לדרוש תקציב התואם את היקף פעולות הזרם השיתופי.
ח. הקמת עמותה
ט. הוצאה קבועה וסדירה של "עלון הזרם".
תכנית עבודה לזרם השיתופי לשנת 2003 - חלוקת תפקידים
1. הפעלה סדירה של מוסדות הזרם השיתופי: - אמרי
· צוות פעיל –אחת לשבוע
· צוות היגוי מצומצם - אחת ל-3 שבועות
· צוות היגוי רחב – אחת ל-3 חדשים
· כנס שנתי של הזרם השיתופי - אחת לשנה

2. הפעלה תקינה של המשרד - כ"מפקדה ערפית": - אביבה
נוכחות מזכירה/ראש לשכה 5 ימים בשבוע: ניהול המשרד-מחשב, תיאומי ישיבות
ופגישות, טלפונים, דואר, הפצת חומר, תיוק, וכל כיו"ב.
3. צוותים מקצועיים - אמרי, יעקב גדיש, דובי, כרמית
כינוס צוותים מקצועיים לפי הנדרש בנושאים שונים, כגון: סיווג קיבוץ, שיוך
דירות, קרקעות, מיסוי וכיו"ב, וגיבוש "ניירות עמדה" של הזרם השיתופי.
4. חידוש צוותי חשיבה
חידוש/ליבון "תורתי" בצוותי החשיבה, עד לגיבוש "מוצר" , וקיום יום עיון והוצאת חוברת, ורענון מעת לעת, בנושאים הבאים:
· חינוך קיבוצי - ניצן, דורון נדיב
· בטחון הפרט - באחריות "מעוף"
· עבודה ופרנסה - באחריות "מעוף"
· משק וקהילה - באחריות "מעוף"
· ניהול משתף - אמרי
· קליטת צעירים, חינוך קיבוצי-שיתופי - ניצן

5. כנסים ארציים - אלי ברמן, עירית גילה, דגי חבויניק
· הפעלת 6 ימי עיון בכנסים ארציים, בנושאים שעל סדר היום התנועתי.
· הפעלת כנסים לפי קבוצות גיל
6. . מפגשים אזוריים - (דגי חבויניק, אלי ברמן )
א. הפעלת פורום דרום לחשיבה שיתופית (כ- 10 מפגשים) - דגי חבויניק, יעקב גדיש + רכזים
ב. הפעלת פורום צפון לחשיבה שיתופית ( 6 עד 10 מפגשים) - דגי חבויניק, עירית, ניצן, אלישע + "
ג. הפעלת פורום מרכז " " " " " - דגי חבויניק, אלי ברמן
ד. הפעלת ימי עיון לנושאי חינוך פורמלי ובלתי פורמלי, בהשתתפות: מחנכים, מטפלות, מדריכים, מנהלי פנימיות. - ניצן ודורון נדיב
ה. הפעלת שני פורומים, צפוני ודרומי, לנושאי מש"א וכח אדם. - "מעוף"
7. קשר עם ובין קיבוצי הזרם השיתופי - עירית גילה, אביבה קורין, אמרי
א. ביקורים של הצוות הפעיל/המצומצם במזכירויות קיבוצי הזרם השיתופי – פעמיים בשנה.
ב. הפצת סיכומי ישיבות צוותי ההיגוי למזכירויות קיבוצי הזרם. עידוד 5-4 מפגשים של בעלי תפקידים זהים מקיבוצי הזרם השיתופי.
ג. עידוד קשרי "קיבוץ-קיבוץ" (ברית קיבוצים תאומים")
8. קשר עם קיבוצים מתלבטים - לפי הזמנה - אמרי + 2 פעילים (+חברי צוות היגוי)
· שיחות קיבוץ – לפי הזמנה
· קשר עם נציגי מיעוטים שיתופיים
· מפגשים בקיבוצי שינוי - בחוגים שונים
· הזמנות לאירועים של הזרם והמעגל.
· הפצת חומר רלבנטי לדיונים בקיבוצים
· סיוע לגיבוי משפטי למיעוטים בקיבוצי שינוי (באמצעות קרן מיוחדת)
9. סדנאות בקיבוצים - (בשותפות עם המכון לייעוץ ארגוני) - עירית גילה, אמרי
· הפעלת" סדנאות נודדות" ליום אחד, בקיבוצי המעגל השיתופי, בהשתתפות
כ-30 בעלי תפקידים,רכזי ענפים וועדות. (לפחות 10 סדנאות)
· הפעלת סדנה - 4 עד 5 מפגשים לבעלי תפקידים (לפחות 4 קיבוצים).
10. קורסים מתקדמים - עירית גילה
· הפעלת קורס למנהלי קהילה
· קורס לניהול שיתופי - לרכזי ענפים בקיבוץ. נסיון להפעלה ב-5 קיבוצים.
11. בניית מאגר בעלי תפקידים - דגי חבויניק + "מעוף"
· תכנון והפעלה קורס למנהיגות צעירה
· גיוס בעלי תפקידים בעלי אוריינטציה שיתופית
12. פעילות וקשר עם קבוצות שיתופיות בארץ ובחו"ל. - ניצן
· קשר ועידוד "מעגל הקבוצות" – קיבוצים עירוניים, קבוצות שיתופיות.
· קשר עם תנועות הנוער.
· קשר עם "שולחן הקומונות" הבינ"ל.
13 . חיזוק החינוך הערכי בקיבוצים - ניצן
הדרכה של "המעורר", או קבוצות הבחירה, בלפחות 5 קיבוצים, בהם אין חינוך ערכי אחר.
14 . פעילות המעגל השיתופי - דגי, אמרי, ניצן
· השתתפות פעילה בדיוני המעגל השיתופי
· הובלה וסיוע בפעילות האזורית של המעגל השיתופי
· קשר ישיר עם קיבוצי המעגל השיתופי
· פתיחת כל הכנסים, ימי העיון והסדנאות לקיבוצי המעגל השיתופי
15. פעילות מול התנועות הקיבוציות - אמרי
· חתירה לשיתוף פעולה עם מוסדות התנועות הקיבוציות, כולל שאיפה לייצוג הולם במועצות ובמזכירויות התנועות.
· מאבק ללא פשרות במגמות השינוי/פירוק, וביטול הערבות ההדדית בקיבוצים ובתנועה.
· מניעת שינוי לרעה של הסדרים עם רשויות ממלכתיות שונות, תקנות וחוקים שהושגו בעמל שנים.
16 . קשר עם גורמים ואישים מהאקדמיה - ניצן, אמרי
למסד קשר עם 10 – 5 אישים מהאקדמיה, וכן גופים בעלי אורינטאציה שיתופית.
17. הסדרת נושא ההסברה והדוברות ( פעיל נוסף או דוברות בשכר)
· למנות דובר קבוע, במשרה חלקית.
· חידוש הוצאת עלון חודשי של הזרם השיתופי
· למסד צוות תגובות, שידאג להגיב באורח שוטף באמצעי התקשורת.
· הפצת חומר באינטרנט (אתר הקיבוצים) – לפחות אחת לשבוע.
· להפיץ לקיבוצים חומר הסברה באורח שוטף
· לבנות רשת הפצה בקיבוצים, שתבטיח הפצת חומר ההסברה לחברים
· לעודד פרסום מאמרים, עמדות ודיעות בכלי התקשורת התנועתיים
18. בניית מערכת מידע על הליכי השינוי בקיבוצים, ועל מאבקי הזרם. - ?
19. פעילות לצירוף קיבוצים נוספים לזרם השיתופי - אמרי
כמגמה – צירוף 3 קיבוצים נוספים לזרם
20. טיפול בבעיות של מיעוטים בקיבוצי שינוי ("נציב תלונות") - שמואל גבעוני
21. תאגיד הליווי "מעוף" - דד ומריו
א. נוכחות פעילה במירב הקיבוצים
ב. הרחבת קשת הייעוץ
ג. הפעלת אנשי מקצוע נוספים למתן ייעוץ מקצועי
ד. מאגר בעלי תפקידים בקיבוצים
תקציב הזרם השיתופי לשנת 2003 (*)
הפעיל / הסעיף משרה תקציב
1. פעילים

אביבה קורין 1.00 ₪ 150,000
אמרי רון 0.50 ₪ 100,000
דגי חבויניק 1.00 ₪ 170,000
ניצן ריבלין פלדמן 0.50 ₪ 50,000
אלי ברמן 0.33 ₪ 50,000
עירית גילה 0.33 ₪ 50,000
פעיל נוסף (הסברה) 1.00 ₪ 150,000
פעיל נוסף (דוברות) 0.33 ₪ 50,000
סה"כ פעילים 5.00 ₪ 770,000
2. פעילויות נטו

שכ"ד ושירותים - ₪ 70,000
אירועים, קורסים - ₪ 100,000
מעגל הקבוצות - ₪ 30,000
קרן לסיוע משפטי - ₪ 50,000
סה"כ פעילות - ₪ 250,000
3. שונות ובצ"מ - ₪ 50,000
סה"כ תקציב 1 + 2 + 3
₪ 1,070,000
(*) הערה: לא כולל פעולות "מעוף"
נכתב בתאריך
27/2/2003הרשמה לניוזלטר שלנו