עדכונים מהמטה השיתופי לחץ כאן!

ריכוז תגובות הגולשים לכתבות, מאמרים וידיעות
תגובות הגולשים לכתבות, מאמרים וידיעות

מערכת התגובות מופעלת בכתבות, מאמרים ומכתבים המתפרסמים באתר "שווים" ובאתר הקיבוצים
בסוף הרשימה הקליקו בחץ הצהוב שמאלה להמשך...
הצהרת המגיב – תקנון הוספת תגובות של האתר

הצהרת המגיב – תקנון הוספת תגובות של האתר
1. אתר הקיבוצים מאפשר לגולשים להוסיף תגובות ו/או הודעות מטעמם וכן לעיין בתגובות ו/או הודעות שנכתבו על ידי משתמשים אחרים באתר (להלן- "התגובות"). תוכנן של התגובות הן באחריותו של המשתמש בלבד.

2. המשתמש מצהיר, כי ידוע לו שהתגובות נכתבות על ידי המשתמשים וכי הנהלת האתר ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לתגובות, לנכונותן, לתוכנו, טיבן ו/או איכותן ולכל נזק שיגרם לו ו/או לאחרים מפרסום התגובות ו/או מכל שימוש שיעשה על ידו בתגובות ו/או בתוכנן.

3. המשתמש מתחייב כי התגובות שלו באתר לא יפרו הוראות כל דין ו/או לא יכללו כל חומר המפר זכויות קנייניות של אחרים, כל חומר פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה או העלול לפגוע ברגשות הציבור ו/או כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם, ו/או כל חומר בלתי חוקי, או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מזהה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל ו/או כל חומר המהווה לשון הרע על אדם או פוגע בפרטיותו ו/או כל חומר שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין ו/או כל חומר העלול להטעות צרכן, כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981.

4. האתר, לרבות מנהליו, עובדיו וכל מי מטעמו, לא יהיו אחראים בגין כל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם למשתמש ו/או לכל צד שלישי בגין השימוש והפרסום של תגובות הגולשים ו/או בתוכנם. מאידך מובהר בזאת, כי הנהלת האתר תהיה רשאית לנקוט כנגד משתמש שיפר הוראות אלה בכל האמצעים העומדים לרשותה על פי דין וכן תהיה רשאית להעביר את פרטיו לכל גורם שיפגע מפרסום התגובה.

5. המשתמש מתחייב לפצות ו/או לשפות את אתר הקיבוצים בגין כל הוצאה ו/או נזק שיגרמו לה עקב הפרת הוראות תקנון זה ו/או פגיעה בזכויות צד שלישי כלשהו בשל פרסום הודעות ו/או תגובות על ידו.

6. ידוע למשתמש, כי הנהלת האתר רשאית לערוך, לשנות, לתקן או למחוק הודעות ו/או להסיר הודעות בשלמותן ו/או בחלקן ו/או כל חומר ו/או מידע פוגע אחר על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט וזאת מבלי לתת על כך הודעה מראש למשתמש.
נכתב בתאריך
20/1/2008הרשמה לניוזלטר שלנו