עדכונים מהמטה השיתופי לחץ כאן!

הקיבוץ הקואופרטיבי

הקיבוץ הקואופרטיבי

מאת עמיקם אסם, 1/9/2014

 

מוצע בזה להחליט רשמית כי קיבוץ הוא קואופרטיב ולהחיל עליו את הכללים המתאימים להגדרה זאת

 

להלן הצעה לדיון ציבורי-תנועתי מתבקש: להחליט רשמית כי הקיבוץ הוא קואופרטיב המבטא במהותו את ההגדרה הרשמית והמוכרת בעולם, הקובעת כי ככזה הוא "התאגדות עצמאית של בני אדם הבוחרים לקדם את שאיפותיהם ואת צורכיהם הכלכליים, החברתיים והתרבותיים באמצעות בעלות משותפת על מערכת עסקית המנוהלת באופן דמוקרטי".

 

על בסיס האמור לעיל הקיבוץ יוגדר ויפעל כך: "יישוב כפרי שבו חיה ופועלת מבחירה חופשית קהילה דמוקרטית של חברים וחברות שווי זכויות, שכל אחד מהם תורם כפי יכולתו - אם ישירות ואם בעקיפין - לקידומו ולהתפתחותו בתחומים הבאים: כלכלה, חברה, תרבות, חינוך, בריאות, רווחה, איכות החיים והסביבה ומערכת היחסים הבין-אישיים, ובכך מביא כל אחד מחבריו לכלל ביטוי את מחויבותו כשותף אחראי להמשך קיומה ולהשגת מטרותיה, כפי שנקבעו בהחלטות משותפות של ציבור החברים והחברות החיים ביישוב קיבוצי-קואופרטיבי זה".

 

הכתוב להלן משרטט את קווי אפיונו העיקריים:

 

פועל על פי עקרונות הקואופרציה, ומקיים מתוך בחירה קשר עם מבנים ארגוניים בעלי אופי דומה.

 

מתנהל במישור הקהילתי והעסקי תוך קיום העיקרון הבסיסי לפיו "חבר אחד - קול אחד" כשלכל חבר הזכות לקבל חלק שווה מן הרווחים – אם הוחלט בהצבעה דמוקרטית לחלק רווחים כלשהם ("פירות נכסים") לחברים.

 

מקיים קשר הוגן בין תרומה לתמורה, כמעניק לגיטימיות לכל פרט לבחור בעיסוק מועדף אישית.

 

מפתח קשרי עבודה ייחודיים עם עובדיו השכירים בכל הקשור לתנאי העבודה, לקידום, לתגמול הולם, לפעילויות חברתיות משותפות וגם להנאה מרווחים כמרכיב מובנה ומאפיין את מהותו כקואופרטיב.

 

בנוי מעגלים אישיים ומשפחתיים, המהווים מרחבי פעילות אישית מבחירה חופשית של שווי זכויות.

 

מבוסס על קשר ושיתוף פעולה בין מעגלים אלה המקיימים ביניהם ערבות הדדית מוסכמת ומחייבת.

 

מנהל במשותף חיי חברה, תרבות וחינוך, תוך השארת מרחב פעולה ליחידים ולקבוצות משנה.

 

רואה בחיוב כגורם משפיע וחיוני את רצון הפרט המחשיב גם את טובת הכלל והזולת!

 

שוקד על פיתוח קהילה של "גם וגם" - לא של "דבר והיפוכו" אלא של "דבר והמשכו או גם פיתוחו".

 

מוקף גדר מייחדת, אך לא חסומה, המקיפה ומאחדת את המקיימים אורח חיים משתף מבחירה.

 

מקיים קשר ושיתוף פעולה עם "החברה החיצונית" במגמה לקדם את הרעיון הקואופרטיבי.

 

מתאפיין בתודעת שליחות, של מציעי דרך מועדפת המוצעת לדיון מכבד בין שווי ערך גם בעת מחלוקת.

 

מתוך "הזמן הירוק"

נכתב בתאריך
1/9/2014הרשמה לניוזלטר שלנו